Parlamentarno vprašanje - O-000005/2017Parlamentarno vprašanje
O-000005/2017

Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov - vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej

Vprašanje za ustni odgovor O-000005/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Iskra Mihaylova, v imenu Odbora za regionalni razvoj

Postopek : 2016/3008(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000005/2017
Predložena besedila :
O-000005/2017 (B8-0202/2017)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Pozna zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 ter sprejetje uredb o evropskih strukturnih in investicijskih skladih (skladi ESI) sta povzročila zamude pri postopku sprejemanja in izvajanja operativnih programov, imenovanju upravljavskih organov, organov za potrjevanje in revizijskih organov ter izvajanju projektov na lokalni in regionalni ravni. Zaradi zamud so se odobritve plačil iz razdelka 1b osnutka proračuna EU za leto 2017 v primerjavi s tistimi iz lanskega proračuna EU zmanjšale za 24 %. Zaradi zamude pri izvajanju je bil že leta 2016 vložen predlog za zmanjšanje plačil iz razdelka 1b za 7 milijard EUR (predlog spremembe proračuna št. 4/2016).

Do septembra 2016 je bilo sprejetih 564 operativnih programov v okviru skladov ESI, organi pa so bili imenovani za 334 programov. Izvršena vmesna plačila so znašala 11,5 milijard EUR. Leta 2016 je bilo vloženih za 10 milijard EUR novih zahtevkov za plačilo. Neporavnane obveznosti za programsko obdobje 2007–2013 so znašale 3,9 milijarde EUR.

Odbor za regionalni razvoj poudarja, da je treba v prvi polovici leta 2017 sprejeti akcijski načrt za izvajanje. Predlagamo razpravo o tem načrtu na podlagi poročil o izvajanju, ki naj bi jih do konca leta 2016 dala na voljo Komisija, in odgovorov na naslednja vprašanja:

1. Ali Komisija razmišlja o dodatnih oblikah prilagodljivosti, kot je predlagana vnovična razvrstitev sproščenih sredstev zaradi neizvajanja ali delnega izvajanja, tudi sredstev iz razdelka 1b, v proračun EU?

2. Ali bo ohranila ustrezen načrt plačil do leta 2023 in po potrebi predlagala povečanje zgornjih meja za plačila do konca sedanjega programskega obdobja?

3. Kako bo glede na prihodnje izzive organom upravljanja, organom za potrjevanje in revizijskim organom nudila potrebno tehnično pomoč in svetovalne storitve, da bi poenostavili in pospešili izvajanje politike na terenu?

4. Ali je pripravljena nadaljevati razpravo o teh vprašanjih na kohezijskem forumu in predlagati rešitve v 7. kohezijskem poročilu, pri tem pa sprejeti potrebne ukrepe za pravočasen začetek obdobja po letu 2020?