Parlamentsfråga - O-000005/2017Parlamentsfråga
O-000005/2017

Försenat genomförande av de europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fonderna) operativa program - följder för sammanhållningspolitiken och fortsatta insatser

Fråga för muntligt besvarande O-000005/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Iskra Mihaylova, för utskottet för regional utveckling

Förfarande : 2016/3008(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000005/2017
Ingivna texter :
O-000005/2017 (B8-0202/2017)
Omröstningar :
Antagna texter :

Det sena slutförandet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020 och regelverket för ESI-fonderna har orsakat betydande förseningar i genomförandet av operativa program, utseendet av förvaltande myndigheter, attesterande myndigheter och revisionsmyndigheter samt genomförandet av projekt på lokal och regional nivå. Förseningarnas omfattning har lett till en nästan 24 procentig minskning av betalningsåtagandena inom rubrik 1b i budgetförslaget för 2017 jämfört med anslagen i EU:s budget för 2016. Det försenade genomförandet ledde redan 2016 till en föreslagen minskning av betalningsbemyndigandena inom rubrik 1b på 7 miljarder euro, genom ändringsbudget nr 4/2016.

Fram till september 2016 hade 564 operativa program inom ramen för ESI-fonderna antagits och myndigheter hade utsetts för 334 program. Genomförandet av mellanliggande betalningar uppgick till 11,5 miljarder euro. Under 2016 lades nya ansökningar om betalningar fram för ett belopp på 10 miljarder euro. Utestående betalningskrav för programperioden 2007–2013 uppgick till 3,9 miljarder euro.

Utskottet för regional utveckling understryker att det behövs en handlingsplan för genomförandet under det första kvartalet av 2017. På basis av de genomföranderapporter som ska lämnas in hos kommissionen före utgången av 2016 föreslår vi en debatt om denna handlingsplan, i syfte att erhålla svar på följande frågor:

1. Överväger kommissionen ytterligare flexibilitetsformer, såsom det föreslagna återflödet av återtaganden, inbegripet från rubrik 1B, till EU:s budget, som en följd av att åtgärder helt eller delvis inte genomförts?

2. Kommer kommissionen att bibehålla en adekvat balningsplan fram till 2023 och vid behov föreslå betalningstak fram till slutet av den aktuella programperioden?

3. Hur kommer kommissionen, mot bakgrund av de framtida utmaningarna, att förse de förvaltande och attesterande myndigheterna samt revisionsmyndigheterna med nödvändig teknisk hjälp och rådgivning, i syfte att underlätta och påskynda genomförandet av insatserna på fältet?

4. Är kommissionen beredd att fortsätta att diskutera dessa frågor i det europeiska forumet om sammanhållning och lägga fram lösningar i den sjunde sammanhållningsrapporten och därtill vidta nödvändiga åtgärder för att i tid kunna inleda perioden efter 2020?