Парламентарен въпрос - O-000007/2017Парламентарен въпрос
O-000007/2017

Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации

31.1.2017

Въпрос с искане за устен отговор O-000007/2017/rev.1
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Danuta Maria Hübner, от името на Комисия по конституционни въпроси

Както е известно на Комисията, в писмо от 22 април 2016 г. председателите на три европейски политически партии - Европейската народна партия, Партията на европейските социалисти и Алианса на либералите и демократите за Европа, поискаха преразглеждане на някои разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации.

Бюрото на Парламента също така одобри и изпрати на комисията по конституционни въпроси за разглеждане от нейна страна доклад, подготвен от генералния секретар на Парламента, в който са повдигнати някои въпроси, останали без отговор във въпросния регламент, който е приемник на Регламент (ЕО) № 2004/2003.

Сред въпросите и предложенията, повдигнати в писмото и доклада, които пораждат особени поводи за безпокойство сред членовете на комисията AFCO, са:

– намаление на задължението за 15% съфинансиране (член 17, параграф 4 от Регламент № 1141/2014) и ограничаване на непаричните вноски;

– повишаване на изискването за представляване от най-малко един член на Европейския парламент (член 17, параграф 1 от Регламент № 1141/2014);

– разширяване на обхвата на забраната за кръстосано членство от страна на членове на Европейския парламент (член 17, параграф 3 от Регламент № 1141/2014);

– разрешение за финансиране на кампании във връзка с референдуми;

– въвеждане на критерий за финансов капацитет;

– засилване на контрола върху зачитането от страна на европейските политически партии на основните ценности на ЕС;

– разрешение за създаване на резерви.

1. Склонна ли е Комисията да разгледа тези въпроси с Парламента?

2. Комисията би ли била склонна да обмисли представянето на законодателно предложение, в което се разглеждат въпросите, определени от Парламента, както и други въпроси, които счита за уместни или които могат да възникнат в рамките на диалога с Парламента? Ако това е така, в какъв срок?