Parlamentní otázka - O-000007/2017Parlamentní otázka
O-000007/2017

Přezkum nařízení o statusu a financování evropských politických stran a nadací

31.1.2017

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000007/2017/rev.1
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Danuta Maria Hübner, za Výbor pro ústavní záležitosti

Jak je Komisi známo, dopisem ze dne 22. dubna 2016 předsedové tří evropských politických stran, a to Evropské lidové strany, Strany evropských socialistů a Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, požádali, aby byla přezkoumána některá ustanovení nařízení (EU, EURATOM) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací.

Předsednictvo Parlamentu rovněž schválilo a zaslalo k projednání Výboru pro ústavní záležitosti zprávu generálního tajemníka týkající se některých otázek, které v tomto nařízení, jež nahradilo nařízení (ES) č. 2004/2003, zůstaly nedořešeny.

Mezi otázkami a návrhy obsaženými v dopise a ve zprávě vzbuzují znepokojení členů výboru AFCO zejména tyto:

– snížení povinného spolufinancování, nyní ve výši 15 % (čl. 17 odst. 4 nařízení č. 1141/2014), a omezení věcných příspěvků;

– zvýšení požadavku na zastoupení alespoň jedním poslancem EP (čl. 17 odst. 1 nařízení 1141/2014);

– rozšíření působnosti zákazu členství poslanců EP ve více stranách (čl. 17 odst. 3 nařízení č. 1141/2014);

– povolení financovat kampaně k referendům;

– zavedení kritéria finanční kapacity;

– zpřísnění kontroly toho, jak evropské politické strany dodržují základní hodnoty EU;

– povolení budovat rezervy.

1. Je Komise ochotna zabývat se těmito otázkami spolu s Parlamentem?

2. Byla by Komise ochotna zvážit předložení legislativního návrhu, jenž by řešil problémy zjištěné Parlamentem, stejně jako další problémy, které považuje za podstatné nebo které se mohou objevit v průběhu dialogu s Parlamentem? Pokud ano, v jaké lhůtě?