Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000007/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000007/2017

Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde

31.1.2017

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000007/2017/ændr.1
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Danuta Maria Hübner, for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Som Kommissionen er bekendt med, har formændene for tre europæiske politiske partier, Det Europæiske Folkeparti, De Europæiske Socialdemokraters Parti og Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa i en skrivelse af 22. april 2016 anmodet om, at visse bestemmelser i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde bliver revideret.

Parlamentets Præsidium har også godkendt og sendt en rapport til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til bedømmelse, som er udarbejdet af generalsekretæren og behandler visse spørgsmål, der fortsat er ubesvaret i denne forordning, som efterfulgte forordning (EF) nr. 2004/2003.

Blandt de spørgsmål og forslag, der er rejst i skrivelsen og rapporten, har følgende spørgsmål vakt særlig bekymring blandt medlemmer af AFCO:

– en reduktion af medfinansieringsforpligtelsen på 15 % (artikel 17, stk. 4, i forordning 1141/2014) og en begrænsning af bidrag i form af naturalier

– skærpelse af kravet om repræsentation af mindst et medlem af Europa-Parlamentet (artikel 17, stk. 1, i forordning 1141/2014)

– udvidelse af forbuddet mod medlemsskab af forskellige partier for medlemmer af Europa-Parlamentet (artikel 17, stk. 3, i forordning 1141/2014)

– tilladelse til finansiering af kampagner i forbindelse med folkeafstemninger

– indførelse af et kriterium for finansiel kapacitet

– styrkelse af kontrollen af, at europæiske politiske partier respekterer EU's grundlæggende værdier

– tilladelse til at opbygge en reserve.

1. Er Kommissionen villig til at drøfte disse spørgsmål med Parlamentet?

2. Er Kommissionen parat til at overveje at fremsætte et lovforslag, der behandler de spørgsmål, som Parlamentet har taget op, samt andre spørgsmål, som det finder relevante, eller som måtte dukke op på baggrund af dialogen med Parlamentet? I bekræftende fald, inden for hvilken tidsfrist?