Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 18k
31 Ιανουαρίου 2017
O-000007/2017/αναθ.1
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000007/2017/αναθ.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

 Θέμα: Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων

Όπως γνωρίζει η Επιτροπή, οι πρόεδροι τριών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Κόμματος Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ζήτησαν, με επιστολή τους στις 22 Απριλίου 2016, να επανεξεταστούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ενέκρινε επίσης, και διαβίβασε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων προς εξέταση, την έκθεση που εκπόνησε ο Γενικός Γραμματέας του, και η οποία καλύπτει ορισμένα θέματα που δεν διευθετούνται με τον εν λόγω κανονισμό, ο οποίος διαδέχθηκε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003.

Μεταξύ των ζητημάτων που εγείρονται και των προτάσεων που διατυπώνονται στην επιστολή και την έκθεση, εκφράζοντας τις ιδιαίτερες ανησυχίες των μελών της επιτροπής AFCO, είναι τα εξής:

– μείωση του ποσοστού όσον αφορά την υποχρέωση συγχρηματοδότησης κατά 15% (άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού 1141/2014) και επιβολή ορίου στις εισφορές σε είδος·

– αύξηση του ορίου εκπροσώπησης από τουλάχιστον έναν βουλευτή του ΕΚ (άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού 1141/2014)·

– διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής όσον αφορά την απαγόρευση της διασταυρούμενης συμμετοχής βουλευτών του ΕΚ (άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού 1141/2014)·

– άδεια για τη χρηματοδότηση εκστρατειών για δημοψηφίσματα·

– θέσπιση κριτηρίου οικονομικής ικανότητας·

– ενίσχυση του ελέγχου όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ εκ μέρους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων·

– άδεια για τη δημιουργία αποθεματικού.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει τα ζητήματα αυτά από κοινού με το Κοινοβούλιο;

2. Είναι η Επιτροπή διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημαίνονται από το Κοινοβούλιο, καθώς και άλλων ζητημάτων τα οποία η ίδια κρίνει σημαντικά ή τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τον διάλογο με το Κοινοβούλιο; Εάν ναι, εντός ποιας προθεσμίας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου