Parlamentin kysymys - O-000007/2017Parlamentin kysymys
O-000007/2017

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen uudelleen tarkastelu

31.1.2017

Suullisesti vastattava kysymys O-000007/2017/tark.1
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Danuta Maria Hübner, Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta

Kuten komissio tietää, kolmen Euroopan tason poliittisen puolueen (Euroopan kansanpuolueen, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton) puheenjohtajat pyysivät 22. huhtikuuta 2016 päivätyllä kirjeellä, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen (EU, EURATOM) N:o 1141/2014 eräitä säännöksiä tarkastellaan uudelleen.

Parlamentin puhemiehistö on myös hyväksynyt pääsihteerin laatiman selonteon, jossa käsitellään eräitä keskeneräisiä kysymyksiä, joihin edellä mainitulla, asetusta (EY) N:o 2004/2003 seuranneella asetuksella ei ole kyetty reagoimaan. Selonteko on toimitettu perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan (AFCO) käsiteltäväksi.

Kirjeessä ja selonteossa on otettu esille erinäisiä kysymyksiä ja ehdotuksia, joista AFCOn jäsenet pitävät erityisen huolestuttavina seuraavia seikkoja:

– vähennetään 15 prosentin yhteisrahoitusta koskevaa velvoitetta (asetuksen (EU, EURATOM) N:o 1141/2014 17 artiklan 4 kohta) ja rajoitetaan luontoissuorituksia;

– lisäys, joka koskee vaatimusta, jonka mukaan Euroopan tason puolueen on oltava vähintään yhden jäsenen edustama Euroopan parlamentissa (asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 17 artiklan 1 kohta);

– laajennetaan kieltoa, joka koskee Euroopan parlamentin jäsenten jäsenyyttä useammassa kuin yhdessä Euroopan tason puolueessa (asetuksen (EU, EURATOM) N:o 1141/2014 17 artiklan 3 kohta);

– sallitaan kansanäänestyksiä koskevien kampanjoiden rahoittaminen;

– otetaan käyttöön taloudellista valmiutta koskeva peruste;

– valvotaan nykyistä tiukemmin, että Euroopan tason poliittiset puolueet kunnioittavat unionin perusarvoja;

– annetaan lupa rakennusten varaamiseen.

1. Onko komissio valmis käsittelemään näitä kysymyksiä parlamentin kanssa?

2. Onko komissio valmis antamaan lainsäädäntöehdotuksen, jossa käsitellään parlamentin esille ottamia kysymyksiä sekä muita, komission olennaisina pitämiä tai parlamentin kanssa käytävässä vuoropuhelussa esille nousevia kysymyksiä? Missä aikataulussa asia siinä tapauksessa hoidetaan?