Parlamento klausimas - O-000007/2017Parlamento klausimas
O-000007/2017

Reglamento dėl Europos politinių partijų ir fondų statuto ir finansavimo peržiūra

31.1.2017

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000007/2017/patikr.1
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Danuta Maria Hübner, Konstitucinių reikalų komiteto vadu

Komisijos žiniomis, trijų Europos politinių partijų – Europos liaudies partijos, Europos socialistų partijos ir Liberalų ir demokratų aljanso už Europą – pirmininkai 2016 m. balandžio 22 d. laišku prašė persvarstyti tam tikras Reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo nuostatas.

Parlamento biuras taip pat patvirtino savo generalinio sekretoriaus parengtą pranešimą ir nusiuntė jį svarstyti Konstitucinių reikalų komitetui; šiame pranešime nagrinėjami kai kurie klausimai, likę neatsakyti šiuo reglamentu, kuriuo buvo pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003.

Vieni iš klausimų ir pasiūlymų, pateiktų laiške ir pranešime, kurie kelia ypatingą Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto narių susirūpinimą, yra šie:

– 15 proc. bendro finansavimo pareigos (Reglamento Nr. 1141/2014 17 straipsnio 4 dalis) sumažinimas ir nepiniginių įnašų apribojimas;

– reikalavimo, kad partijai Europos Parlamente atstovautų bent vienas iš jos narių (Reglamento Nr. 1141/2014 17 straipsnio 1 dalis), didinimas;

– draudimo EP nariams būti nariais keliose partijose (Reglamento Nr. 1141/2014 17 straipsnio 3 dalis) taikymo srities išplėtimas;

– leidimas finansuoti referendumų kampanijas;

– finansinių pajėgumų kriterijaus įtraukimas;

– kontrolės stiprinimas, siekiant užtikrinti, kad Europos politinės partijos gerbtų pagrindines ES vertybes;

– leidimas sukurti rezervą.

1. Ar Komisija ketina spręsti šiuos klausimus su Parlamentu?

2. Ar Komisija būtų pasirengusi svarstyti teikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto Parlamento nurodytiems klausimams spręsti, taip pat kitiems, jos nuomone, susijusiems ar galintiems kilti vedant dialogą su Parlamentu klausimams spręsti? Jei taip, per kokį laikotarpį?