Parlamenta jautājums - O-000007/2017Parlamenta jautājums
O-000007/2017

Regulas par Eiropas politisko partiju un fondu statusu un finansēšanu pārskatīšana

31.1.2017

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000007/2017/pārsk.1
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Danuta Maria Hübner, Konstitucionālo jautājumu komiteja komitejas vārdā

Kā Komisija to zina, trīs Eiropas politiskās partijas, proti, PPE, S&D un ALDE, 2016. gada 22. aprīļa vēstulē prasīja pārskatīt dažus noteikumus, kas paredzēti Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu.

Parlamenta Prezidijs ir arī atbalstījis un nosūtījis Konstitucionālo jautājumu komitejai izskatīšanai ģenerālsekretāra sagatavotu ziņojumu, kurā apskatīti daži jautājumi, kas minētajā regulā, kura aizstāja Regulu (EK) Nr. 2004/2003, palikuši neatrisināti.

Vēstulē un ziņojumā ir minēti vairāki jautājumi un priekšlikumi, tostarp AFCO komitejas locekļu paustās bažas:

– 15% līdzfinansējuma pienākuma (Regulas 1141/2014 17. panta 4. punkts) samazinājums un ierobežojums ieguldījumam natūrā;

– pašreizējās Eiropas Parlamenta deputātu pārstāvības prasības paaugstināšana par vismaz vienu deputātu (Regulas 1141/2014 17. panta 1. punkts);

– Eiropas Parlamenta deputātiem noteiktā aizlieguma būt vairāku partiju biedriem piemērošanas jomas paplašināšana (Regulas 1141/2014 17. panta 3. punkts);

– atļauja finansēt referenduma kampaņas;

– finansiālās spējas kritērija ieviešana;

– stingrākas kontroles, kuru mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas politiskās partijas ievēro ES pamatvērtības;

– atļauja uzkrāt rezervi.

1. Vai Komisija vēlētos šos jautājumus apspriest ar Parlamentu?

2. Vai Komisija būtu gatava apsvērt iespēju iesniegt likumdošanas priekšlikumu, kurā tiktu risināti Parlamenta minētie jautājumi, kā arī citi jautājumi, kurus Komisija uzskata par būtiskiem vai kuri varētu rasties dialogā ar Parlamentu? Ja jā, tad cik ilgā laikā tas varētu notikt?