Parlementaire vragen
PDF 21kWORD 18k
31 januari 2017
O-000007/2017/rev.1
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000007/2017/rev.1
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Danuta Maria Hübner, namens de Commissie constitutionele zaken

 Betreft: Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen

Zoals de Commissie weet, hebben de voorzitters van drie Europese politieke partijen, namelijk de Europese Volkspartij, de Europese Sociaaldemocraten en de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, op 22 april 2016 per brief gevraagd om een herziening van een aantal bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

Voorts heeft het Bureau van het Europees Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een door de secretaris-generaal voorbereid verslag, waarin een aantal kwesties aan de orde werden gesteld die onbeantwoord blijven in deze verordening, die de opvolger is van Verordening (EG) 2004/2003. Het Bureau heeft dit verslag ook ter overweging doorgestuurd aan de Commissie constitutionele zaken.

De brief en het verslag bevatten een aantal vragen en voorstellen, waarover de AFCO-leden bezorgd zijn, onder meer:

-een verlaging van het verplichte medefinancieringspercentage, dat momenteel 15% bedraagt (artikel 17, lid 4, van Verordening 1141/2014) en een beperking van de bijdragen in natura;

-het strenger maken van de vereiste dat de vertegenwoordiging in het Europees Parlement uit ten minste één lid moet bestaan (artikel 17, lid 1, van Verordening 1141/2014);

-een uitbreiding van de reikwijdte van het verbod op lidmaatschap van verschillende partijen voor leden van het Europees Parlement (artikel 17, lid 3, van Verordening 1141/2014);

-toestemming voor de financiering van campagnes voor referenda;

-de invoering van een criterium inzake financiële capaciteit;

-strenger toezicht op de eerbiediging van de fundamentele waarden van de EU door politieke partijen;

-toestemming voor het opbouwen van reserves.

1. Is de Commissie bereid om deze punten samen met het Parlement aan te pakken?

2. Is de Commissie bereid om een wetgevingsvoorstel te presenteren om de door het Parlement vastgestelde problemen aan te pakken, alsook andere zaken die zij relevant acht of die naar voren komen uit de dialoog met het Parlement, en zo ja, binnen welke termijn?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid