Parlamentná otázka - O-000007/2017Parlamentná otázka
O-000007/2017

Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií

31.1.2017

Otázka na ústne zodpovedanie O-000007/2017/rev.1
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Danuta Maria Hübner, v mene Výboru pre ústavné veci

Ako Komisia vie, predsedovia troch európskych politických strán, Európskej ľudovej strany, Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, v liste z 22. apríla 2016 požiadali, aby sa niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ, EURATOM) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií zrevidovali.

Predsedníctvo Parlamentu takisto schválilo správu vypracovanú svojím generálnym tajomníkom, ktorá rieši niektoré otázky, ktoré v tomto nariadení, ktoré nahradilo nariadenie (ES) č. 2004/2003, zostávajú nezodpovedané, a postúpilo ju Výboru pre ústavné veci na posúdenie.

Poslanci výboru AFCO sú konkrétne znepokojení týmito otázkami a návrhmi uvedenými v liste a správe:

– zníženie výšky povinného spolufinancovania, ktorá teraz predstavuje 15 % (článok 17 ods. 4 nariadenia č. 1141/2014), a obmedzenie vecných príspevkov;

– zvýšenie požadovaného počtu zastúpenia poslancov, ktoré je v súčasnosti stanovené na minimálne jedného poslanca (článok 17 ods. 1 nariadenia č. 1141/2014);

– rozšírenie rozsahu pôsobnosti zákazu členstva poslancov vo viacerých stranách (článok 17 ods. 3 nariadenia č. 1141/2014);

– povolenie financovať referendové kampane;

– zavedenie kritéria finančnej kapacity;

– posilnenie kontroly nad dodržiavaním základných hodnôt Únie zo strany európskych politických strán;

– povolenie budovať rezervy.

1. Je Komisia ochotná riešiť tieto otázky spolu s Európskym parlamentom?

2. Zvažuje Komisia predloženie legislatívneho návrhu, ktorý by sa zaoberal problémami identifikovanými Parlamentom, ako aj inými problémami, ktoré považuje za relevantné, alebo ktoré by sa mohli objaviť v priebehu dialógu s Parlamentom? Ak áno, v akej lehote?