Процедура : 2017/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000008/2017

Внесени текстове :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Разисквания :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 201kWORD 18k
3 февруари 2017 г.
O-000008/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000008/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, от името на групата ALDE
Claude Moraes, Seb Dance, от името на групата S&D
Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL

 Относно: Нарушения на правото на свободно движение на граждани на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, и прилагането на експулсиране след шестмесечен период
 Отговор по време на пленарно заседание 

Член 21 от ДФЕС и член 45 от Хартата на основните права установяват и гарантират правото на свободно движение и пребиваване на всеки гражданин на ЕС на територията на държавите членки. Правото да се упражнява свободно движение е основен елемент от гражданството на ЕС. Директива 2004/38/ЕО определя правилата за свободното движение и правата на гражданите на ЕС и техните семейства, както и предоставя гаранции в случай на отказ за пребиваване или на експулсиране.

Като пълноправен член на ЕС Обединеното кралство трябва да спазва законодателството на ЕС в областта на свободата на движението, като е задача на Комисията да гарантира, че тези правила се прилагат правилно във всички държави членки. От 2008 г. насам Комисията е започнала 29 процедури за нарушение срещу редица държави членки, включително Обединеното кралство, във връзка с Директива 2004/38/ЕО. Нараства броят на случаите, в които Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство използва ограничително тълкуване на изискванията за достатъчни средства и притежанието на здравна застраховка, за да бъдат ограничени правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство.

1. Разполага ли Комисията с актуални статистически данни относно броя заявления за пребиваване, откази за пребиваване и случаи на експулсиране от Обединеното кралство, както и относно броя на жалбите срещу откази и решения за експулсиране?

2. Какви последващи действия е предприела Комисията относно процедурите за нарушение срещу Обединеното кралство?

3. Какви насоки предоставя Комисията на държавите членки, включително Обединеното кралство, за да гарантира правилното прилагане на Директивата за свободното движение и надлежната защита на правата на гражданите на ЕС?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност