Διαδικασία : 2017/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000008/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Συζήτηση :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 200kWORD 18k
3 Φεβρουαρίου 2017
O-000008/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000008/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Claude Moraes, Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

 Θέμα: Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θεσπίζουν και εγγυώνται το δικαίωμα κάθε πολίτη της ΕΕ να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών. Βασικό στοιχείο της ιθαγένειας της ΕΕ είναι το δικαίωμα άσκησης της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η οδηγία 2004/38/ΕΚ ορίζει τους κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους και προβλέπει διασφαλίσεις για την περίπτωση άρνησης διαμονής ή απέλασης.

Ως πλήρες μέλος της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούται να εφαρμόζει τους νόμους της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας και είναι καθήκον της Επιτροπής να διασφαλίζει ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται δεόντως σε όλα τα κράτη μέλη. Από το 2008 και έπειτα, η Επιτροπή έχει κινήσει 29 διαδικασίες επί παραβάσει κατά διάφορων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά με την οδηγία 2004/38/EΚ. Ολοένα και συχνότερα καταγράφονται περιπτώσεις στις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ερμηνεύει με τρόπο περιοριστικό τις απαιτήσεις για επαρκείς πόρους και κατοχή ασφαλιστικής κάλυψης υγείας προκειμένου να περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1. Διαθέτει η Επιτροπή επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων διαμονής, των απορρίψεων των αιτήσεων διαμονής και των απελάσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σχετικά με τον αριθμό των προσφυγών κατά των αποφάσεων για απόρριψη ή απέλαση;

2. Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή ως συνέχεια στις διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου;

3. Τι είδους καθοδήγηση παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό να διασφαλίσει ότι η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία εφαρμόζεται ορθά και ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ προστατεύονται δεόντως;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου