Parlamendi esitatud küsimus - O-000008/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000008/2017

  Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike praeguste vaba liikumise õiguste rikkumine ja väljasaatmine pärast kuue kuu möödumist

  Suuliselt vastatav küsimus O-000008/2017
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 128
  Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, fraktsiooni ALDE nimel
  Claude Moraes, Seb Dance, fraktsiooni S&D nimel
  Jean Lambert, fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Menetlus : 2017/2572(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000008/2017
  Esitatud tekstid :
  O-000008/2017 (B8-0204/2017)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  ELi toimise lepingu artikliga 21 ja põhiõiguste harta artikliga 45 on kehtestatud ja tagatud iga ELi kodaniku õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil. Õigus vabalt liikuda on ELi kodakondsuse keskne osa. Direktiivis 2004/38/EÜ on esitatud eeskirjad, mis reguleerivad ELi kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumist ja õigusi, ning tagatised elamisõiguse andmisest keeldumise ja väljasaatmise korral.

  Ühendkuningriik on ELi täisliikmena kohustatud kohaldama ELi õigusakte vaba liikumise kohta ning komisjoni ülesanne on tagada, et neid eeskirju kohaldatakse nõuetekohaselt kõikides liikmesriikides. Komisjon on seoses direktiiviga 2004/38/EÜ algatanud 2008. aastast saadik 29 rikkumismenetlust mitmete liikmesriikide, sealhulgas Ühendkuningriigi vastu. Järjest rohkem teateid on saadud selle kohta, kuidas Ühendkuningriigi siseministeerium on kasutanud piisavate vahendite ja ravikindlustuse nõuete kitsendatud tõlgendust, et piirata ELi kodanike õigusi Ühendkuningriigis.

  1. Kas komisjonil on värsket statistikat elamisõiguse taotluste, elamisõiguse andmisest keeldumiste ja Ühendkuningriigist väljasaatmiste arvu ning keeldumis- ja väljasaatmisotsuste edasikaebamiste arvu kohta?

  2. Milliseid meetmeid on komisjon kasutanud Ühendkuningriigi vastu algatatud rikkumismenetluste järelevalveks?

  3. Milliseid juhiseid annab komisjon liikmesriikidele, sealhulgas Ühendkuningriigile, vaba liikumise direktiivi õige kohaldamise ja ELi kodanike õiguste nõuetekohase kaitsmise tagamiseks?