Postup : 2017/2572(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000008/2017

Predkladané texty :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Rozpravy :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 18k
3. februára 2017
O-000008/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000008/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE
Claude Moraes, Seb Dance, v mene skupiny S&D
Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL

 Vec: Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia
 Odpoveď v pléne 

V článku 21 ZFEÚ a článku 45 charty základných práv sa stanovuje a zaručuje právo každého občana EÚ presťahovať sa mať pobyt slobodne na území členských štátov. Základným prvkom občianstva EÚ je právo na voľný pohyb. V smernici 2004/38/ES sa stanovujú pravidlá voľného pohybu a občanov EÚ a ich rodín a zaručuje sa ochrana v prípade odmietnutia udelenia pobytu alebo vyhostenia.

Spojené kráľovstvo ako plnoprávny člen EÚ musí uplatňovať právo v oblasti slobody pohybu a je úlohou Komisie, aby zabezpečila riadne uplatňovanie týchto pravidiel vo všetkých členských štátoch. Komisia od roku 2008 začala 29 konaní pre porušenie povinností v kontexte smernice 2004/38/ES proti členským štátom vrátane Spojeného kráľovstva. Pribúdajú správy o reštriktívnom výklade povinnosti dostatočných finančných prostriedkov a zdravotného poistenia zo strany vládneho úradu Spojeného kráľovstva pre domáce záležitosti (Home Office) s cieľom obmedziť práva občanov EÚ v Spojenom kráľovstve.

1. Má Komisia aktuálne štatistické údaje o počte žiadostí o pobyt, odmietnutí takýchto žiadostí a počte vyhostení zo Spojeného kráľovstva, ako aj o počte odvolaní proti rozhodnutiam o odmietnutí pobytu alebo vyhostení?

2. Aké opatrenia Komisia vykonáva v nadväznosti na konania o porušení povinnosti proti Spojenému kráľovstvu?

3. Aké usmernenia poskytuje Komisia členským štátom vrátane Spojenému kráľovstvu, aby zabezpečila riadne uplatňovanie smernice o voľnom pohybe a riadnu ochranu práv občanov EÚ?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia