Förfarande : 2017/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000008/2017

Ingivna texter :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Debatter :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 8kWORD 17k
3 februari 2017
O-000008/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000008/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen
Claude Moraes, Seb Dance, för S&D-gruppen
Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen

 Angående: Kränkningar av gällande rätt till fri rörlighet för EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och användningen av utvisningar på sex månader
 Svar i kammaren 

I artikel 21 i EUF-fördraget och artikel 45 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna fastställs och garanteras varje EU-medborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Utövandet av rätten till fri rörlighet utgör en viktig del av EU-medborgarskapet. Direktiv 2004/38/EG fastställer de bestämmelser som reglerar EU-medborgares och deras familjemedlemmars fria rörlighet och rättigheter och innehåller skydd vid avslag av uppehållstillstånd eller utvisning.

Som fullvärdig medlem i EU måste Förenade kungariket tillämpa EU:s lagstiftning om fri rörlighet och det är kommissionens uppgift att säkerställa att dessa bestämmelser tillämpas korrekt i samtliga medlemsstater. Sedan 2008 har kommissionen inlett 29 överträdelseförfaranden mot ett antal medlemsstater, inbegripet Förenade kungariket, avseende direktiv 2004/38/EG. Det kommer allt fler rapporter om att det brittiska inrikesdepartementet använder sig av en restriktiv tolkning vad gäller kraven på att ha tillräckliga tillgångar och heltäckande sjukförsäkring i syfte att begränsa EU-medborgares rättigheter i Förenade kungariket.

1. Har kommissionen aktuell statistik om antalet ansökningar om uppehållstillstånd, avslag av uppehållstillstånd och utvisningar från Förenade kungariket samt antalet överklagade avslag och utvisningsbeslut?

2. Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att följa upp överträdelseförfarandena mot Förenade kungariket?

3. Vilka riktlinjer tillhandahåller kommissionen medlemsstaterna, inbegripet Förenade kungariket, för att se till att direktivet om fri rörlighet tillämpas korrekt och att EU-medborgarnas rättigheter skyddas i vederbörlig ordning?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy