Парламентарни въпроси
PDF 201kWORD 17k
14 февруари 2017 г.
O-000013/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000013/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Относно: Забрана на ЕС за движението на диви циркови животни

Ветеринарномедицинските проверки за движението на циркови животни следва да се прилагат чрез Регламент (EО) № 1739/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 година относно определянето на ветеринарномедицинските изисквания за движението на циркови животни между държавите членки.

Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) се прилага в ЕС посредством регламентите за търговия с диви животински и растителни видове, включително Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г., които в някои отношения надхвърлят разпоредбите на CITES.

При все това проучванията показват, че ветеринарномедицинските проверки и контролът върху търговията със и притежанието на диви животни се осъществяват трудно, тъй като цирковете не само са в движение през голяма част от времето, но и често сменят името си и номерата, които показват.

Освен това използването на диви животни в цирковете редовно води до произшествия, свързани с дресьорите на животни, персонала на цирка и публиката.

През последните няколко години се засилиха безпокойствата, изразени относно етичността и безопасността на използването на диви животни в цирковете, което доведе до промени в законодателството на редица държави членки, 18 от които вече са приели цялостна или частична забрана за използването им.

Комисията ще използва новите си правомощия съгласно Закона за здравеопазването на животните, за да въведе забрана за движението на диви циркови животни в рамките на Съюза, за да се гарантира, че излагането на рискове за общественото здраве и безопасността и рискът от незаконна търговия с видове от дивата фауна и флора намалява по еднакъв начин във всички държави членки, и ще окаже ли помощ при прилагането на националните забрани, които вече са въведени в повечето държави членки?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност