Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 17k
14. února 2017
O-000013/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000013/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Předmět: Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

Zdravotní kontroly zaměřené na přesuny cirkusových zvířat by měly být uplatňovány na základě nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy.

V EU je Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) provedena souborem nařízení známých jako nařízení o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, včetně nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996, která v některých ohledech jdou nad rámec ustanovení úmluvy CITES.

Studie však ukázaly, že výkon zdravotních kontrol a kontrol obchodu s volně žijícími živočichy a jejich vlastnictví je obtížný, neboť cirkusy nejenže většinu času cestují, ale také mění své názvy i vystoupení, která zařazují na program.

Využívání volně žijících zvířat v cirkusech navíc často vede k úrazům, jež postihují krotitele zvířat, zaměstnance cirkusu i veřejnost.

V posledních několika letech jsou stále častěji vyjadřovány obavy ohledně etiky a bezpečnosti využívání volně žijících zvířat v cirkusech, což vedlo v řadě členských států ke změnám právní úpravy, přičemž 18 z nich již přijalo úplný nebo částečný zákaz využívání těchto zvířat.

Využije Komise svých nových pravomocí na základě právního rámce pro zdraví zvířat a zavede zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, uvnitř Unie, aby tím stejnoměrně ve všech členských státech snížila míru vystavení rizikům pro veřejné zdraví a bezpečnost, jakož i riziko nezákonného obchodu s volně žijícími druhy, a poskytne pomoc při prosazování vnitrostátních zákazů, které již zavedla většina členských států?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí