Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 17k
14 Φεβρουαρίου 2017
O-000013/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000013/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Θέμα: Απαγόρευση, σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διακίνησης άγριων ζώων σε τσίρκα

Οι υγειονομικοί έλεγχοι που αφορούν τη διακίνηση ζώων τα οποία χρησιμοποιούνται σε τσίρκα πρέπει να διενεργούνται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1739/2005, της 21ης Οκτωβρίου 2005, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου για τη μετακίνηση των ζώων τσίρκου μεταξύ των κρατών μελών.

Στην ΕΕ, η Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) εφαρμόζεται μέσω σειράς κανονισμών γνωστών ως κανονισμών σχετικά με το εμπόριο άγριων ζώων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 338/, της 9ης Δεκεμβρίου 2006 ο οποίος, όσον αφορά ορισμένες πτυχές, υπερβαίνει τις διατάξεις της CITES.

Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η διενέργεια υγειονομικών ελέγχων που σχετίζονται με το εμπόριο και την κατοχή άγριων ζώων καθίσταται δύσκολη επειδή τα τσίρκα, αφενός βρίσκονται σε συνεχή κίνηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και, αφετέρου, συχνά αλλάζουν το όνομά τους και τα νούμερα που παρουσιάζουν στις παραστάσεις τους.

Επιπλέον, η χρήση άγριων ζώων σε τσίρκα συνεπάγεται τακτικά ατυχήματα των οποίων θύματα είναι θηριοδαμαστές, υπάλληλοι του τσίρκου ή ακόμη και θεατές από το κοινό.

Τα τελευταία έτη, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι ανησυχίες σχετικά με την ηθική διάσταση και την ασφάλεια στη χρήση άγριων ζώων σε τσίρκα, κάτι που οδήγησε σε αλλαγές στη νομοθεσία αρκετών κρατών μελών, δεκαοκτώ από τα οποία έχουν ήδη εγκρίνει την ολική ή μερική απαγόρευση της χρήσης τους.

Προτίθεται η Επιτροπή, αφενός, να χρησιμοποιήσει τις νέες εξουσίες της, δυνάμει της νομοθεσίας για την υγεία των ζώων, προκειμένου να επιβάλει απαγόρευση, στο εσωτερικό της Ένωσης, της διακίνησης άγριων ζώων σε τσίρκα κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη μείωση, σε όλα τα κράτη μέλη, της έκθεσης σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και σε κινδύνους όσον αφορά τη διακίνηση παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και, αφετέρου, να συνδράμει τα κράτη μέλη στην επιβολή εθνικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να ισχύουν στα περισσότερα εξ αυτών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου