Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 16k
14. veebruar 2017
O-000013/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000013/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Teema: ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

Tervisekontrolli tsirkuseloomade liikumisel tuleks kohaldada komisjoni 21. oktoobri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1739/2005 abil, milles on sätestatud loomatervishoiu nõuded tsirkuseloomade liikumiseks liikmesriikide vahel.

ELis rakendatakse ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES), kasutades selleks määruste kogumikku, mida tuntakse kui looduslike liikidega kauplemise määrusi (sh nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 338/97) ning mis on mõnes aspektis konventsiooni sätetest põhjalikumad.

Samas on asjakohased uuringud näidanud, et metsloomade tervist ning nendega kauplemist ja nende omamist on keeruline kontrollida, sest lisaks sellele, et tsirkused pidevalt liiguvad, muudetakse tihti ka nende nimesid ning etteasteid.

Lisaks põhjustab metsloomade kasutamine tsirkustes sageli õnnetusi loomataltsutajate, tsirkusetöötajate ja pealtvaatajatega.

Viimase paari aasta jooksul on üha enam hakatud väljendama muret metsloomade tsirkustes kasutamise eetilisuse ja ohutuse pärast, mis on viinud õigusaktide muutmiseni mitmetes liikmesriikides, millest 18 on juba kehtestanud nende kasutamisele osalise või täieliku keelu.

Kas Euroopa Komisjonil on kavas kasutada talle loomatervise määrusega antud uusi volitusi, et kehtestada tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumise keeld kogu liidu ulatuses, et vähendada rahvatervisele ja turvalisusele kujutatavaid ohte ning ebaseadusliku metsloomadega kauplemise riski ühtlaselt kõigis liikmesriikides, ning kas komisjonil on kavas aidata jõustada riiklikke keelde, mis on juba kehtestatud enamikes liikmesriikides?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika