Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 16k
14. helmikuuta 2017
O-000013/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000013/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Aihe: Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamista koskeva EU:n kielto

Sirkuseläinten kuljettamista koskeviin terveystarkastuksiin olisi sovellettava sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista 21. lokakuuta 2005 annettua komission asetusta (EY) N:o 1739/2005.

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus) on pantu EU:ssa täytäntöön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevilla asetuksilla, muun muassa 9. joulukuuta 1996 annetulla asetuksella (EY) N:o 338/97, jotka ovat joissakin kohdin CITES-sopimuksen määräyksiä tiukempia.

Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että luonnonvaraisten eläinten terveystarkastukset sekä niiden kauppaa ja hallussapitoa koskevat valvontatoimet ovat vaikeita toteuttaa, sillä sirkukset eivät ole ainoastaan usein liikkeellä vaan vaihtavat myös nimeään ja ohjelmanumeroitaan.

Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa johtaa lisäksi usein onnettomuuksiin, joissa ovat osallisina eläintenkesyttäjät, sirkustyöntekijät ja yleisö.

Luonnonvaraisten eläinten sirkuksissa pitämisen eettisyys ja turvallisuus ovat viime vuosina herättäneet enenevässä määrin huolta, mikä on johtanut lakimuutoksiin useissa jäsenvaltiossa, joista 18 on jo kieltänyt luonnonvaraisten eläinten käytön kokonaan tai osittain.

Aikooko komissio käyttää uusia toimivaltuuksiaan eläinterveyssäännöstön mukaisesti ja kieltää sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamisen unionissa, jotta varmistetaan, että kansanterveys- ja turvallisuusriskejä sekä luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan riskiä vähennetään yhdenmukaisesti jäsenvaltioissa, ja aikooko se auttaa toteuttamaan kansallisia kieltoja, joita on jo asetettu suurimmassa osassa jäsenvaltioita?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö