Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 16k
2017. gada 14. februāris
O-000013/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000013/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Temats: ES aizliegums pārvietot savvaļas cirka dzīvniekus

Veselības kontroles pasākumus attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu piemēro saskaņā ar Komisijas 2005. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1739/2005, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm.

Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ES tiek īstenota ar regulu kopumu, ko sauc par Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības regulām, tostarp Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97, kas dažos aspektos sniedzas tālāk nekā CITES noteikumi.

Tomēr pētījumos ir konstatēts, ka savvaļas dzīvnieku veselības, kā arī to tirdzniecības un turēšanas apstākļu pārbaudes ir grūti īstenojamas, jo lielāko laika daļu cirki ir ne tikai kustībā, bet arī bieži maina nosaukumus un to rādītos numurus.

Turklāt savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkos regulāri ir cēlonis nelaimes gadījumiem, kuros cieš cirka dzīvnieku dresētāji, darbinieki un skatītāji.

Dažu pēdējo gadu laikā ir pieaugušas bažas par to, cik ētiski un droši ir izmantot savvaļas dzīvniekus cirkā, un tas ir veicinājis grozījumu veikšanu vairāku dalībvalstu tiesību aktos, no kurām 18 jau ir pieņēmušas pilnīgu vai daļēju šādu dzīvnieku izmantošanas aizliegumu.

Vai Komisija izmantos savas jaunās pilnvaras, kas tai ir piešķirtas ar Dzīvnieku veselības regulējumu, lai Savienībā noteiktu savvaļas cirka dzīvnieku pārvietošanas aizliegumu, tādējādi nodrošinot, ka visās dalībvalstīs tiek vienādi samazināti sabiedrības veselības un drošības riski un savvaļas dzīvnieku nelikumīgas tirdzniecības risks, un vai tā palīdzēs nodrošināt to valsts līmeņa aizliegumu izpildi, kurus jau ir noteikusi lielākā daļa dalībvalstu?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika