Parlementaire vragen
PDF 193kWORD 17k
14 februari 2017
O-000013/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000013/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Betreft: EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

Op grond van Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten moeten de nodige gezondheidscontroles op het vervoer van circusdieren worden verricht.

In de EU wordt de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) ten uitvoer gelegd door middel van een reeks verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996, die op sommige punten verder gaan dan de Cites-bepalingen.

Uit studies is echter gebleken dat de gezondheidscontroles en de controle op de handel in en het in bezit hebben van wilde dieren moeilijk uitvoerbaar zijn, aangezien circussen niet alleen een groot deel van de tijd onderweg zijn, maar ook vaak van naam veranderen en hun circusnummers wijzigen.

Bovendien leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met dompteurs, circuspersoneel en toeschouwers.

De afgelopen jaren is de bezorgdheid over de morele aspecten en de veiligheid van het gebruik van wilde dieren in circussen toegenomen, resulterend in wijzigingen in de wetgeving van een aantal lidstaten, waarvan 18 er reeds een geheel of gedeeltelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen hebben ingesteld.

Zal de Commissie gebruikmaken van haar nieuwe bevoegdheden uit hoofde van de diergezondheidswetgeving om een verbod in te stellen op het vervoer van wilde circusdieren binnen de Unie, zodat de blootstelling aan risico’s voor de volksgezondheid en veiligheid en het risico op illegale handel in in het wild levende dier- en plantensoorten in alle lidstaten in dezelfde mate beperkt wordt, en zal zij hulp bieden bij de handhaving van de nationale verboden die al zijn ingesteld in de meeste lidstaten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid