Interpelacje
PDF 197kWORD 16k
14 lutego 2017
O-000013/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000013/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Przedmiot: Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

Kontrole dotyczące stanu zdrowia zwierząt cyrkowych w odniesieniu do ich przemieszczania powinny być stosowane na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego wymogi dotyczące stanu zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych pomiędzy państwami członkowskimi.

Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) wdraża się w UE poprzez pakiet rozporządzeń znanych pod nazwą „rozporządzenia w sprawie handlu dziką fauną i florą”, w tym m.in. za pomocą rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., które pod pewnymi względami idą dalej niż postanowienia konwencji CITES.

Badania wykazały jednak, że prowadzenie kontroli dotyczących stanu zdrowia oraz kontroli w zakresie handlu dzikimi zwierzętami i posiadania tych zwierząt stanowi problem, ponieważ cyrki nie tylko przemieszczają się przez większość czasu, lecz także zmieniają swoje nazwy oraz numery, które prezentują.

Dodatkowo wykorzystywanie dzikich zwierząt w cyrkach często prowadzi do wypadków z udziałem treserów, pracowników cyrku i członków widowni.

W ostatnich latach wyrażano coraz częstsze obawy o etykę i bezpieczeństwo podczas występów dzikich zwierząt w cyrkach, co doprowadziło do zmian przepisów w szeregu państw członkowskich, z których 18 przyjęło już całkowity lub częściowy zakaz wykorzystywania takich zwierząt.

Czy Komisja wykorzysta swoje nowe uprawnienia na mocy „prawa o zdrowiu zwierząt” do wprowadzenia zakazu przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych w Unii, aby zagwarantować, że ryzyko narażenia na zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz ryzyko nielegalnego handlu dziką fauną i florą zostanie ograniczone w sposób jednolity we wszystkich państwach członkowskich, a także czy będzie ona udzielać pomocy w zakresie egzekwowania zakazów krajowych, które zostały już wprowadzone przez większość państw członkowskich?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności