Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 16k
14. februára 2017
O-000013/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000013/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Vec: Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

Veterinárne kontroly súvisiace s presunom cirkusových zvierat by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi.

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) sa v EÚ vykonáva prostredníctvom sústavy nariadení známej ako nariadenia EÚ o obchode s voľne žijúcimi druhmi, medzi ktoré patrí aj nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996, ktoré v niektorých otázkach presahuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení CITES.

Štúdie však preukázali, že vykonávanie veterinárnych kontrol a kontrol obchodu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a ich vlastníctva je zložité, keďže cirkusy sa nielen často presúvajú, ale rovnako sa často menia ich názvy aj predstavenia, s ktorými vystupujú.

Využívanie voľne žijúcich druhov zvierat v cirkusoch navyše pravidelne vedie k nehodám krotiteľov zvierat, zamestnancov cirkusu a verejnosti.

V posledných rokoch sa stále častejšie vyjadrujú obavy súvisiace s etickosťou a bezpečnosťou využívania voľne žijúcich druhov zvierat v cirkusoch, čo viedlo k zmenám právnych predpisov vo viacerých členských štátoch, z ktorých 18 už prijalo úplný alebo čiastočný zákaz využívania takýchto zvierat.

Využije Komisia svoje nové právomoci vyplývajúce z právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat na zavedenie zákazu pohybu cirkusových zvierat voľne žijúcich druhov v rámci Únie, aby tým vo všetkých členských štátoch zabezpečila jednotné zníženie vystavenia ohrozeniu verejného zdravia a bezpečnostným rizikám a rizikám nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi, a poskytne pomoc pri presadzovaní vnútroštátnych zákazov, ktoré už zaviedla väčšina členských štátov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia