Parlamentarna vprašanja
PDF 192kWORD 17k
14. februar 2017
O-000013/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000013/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

 Zadeva: Prepoved premikov prostoživečih cirkuških živali v EU

Za zdravstveni nadzor nad premiki cirkuških živali bi bilo treba uporabljati Uredbo Komisije (ES) št. 1739/2005 z dne 21. oktobra 2005 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za premike cirkuških živali med državami članicami.

Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES) se v Evropski uniji izvaja prek sklopa uredb o trgovini s prostoživečimi živalmi, vključno z Uredbo Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996, ki v nekaterih pogledih presegajo določbe konvencije CITES.

Vendar pa študije kažejo, da je nadzor nad zdravstvenimi pregledi ter trgovino s prostoživečimi živalmi in njihovim posedovanjem težko izvedljiv, saj so cirkusi ves čas na poti, poleg tega pa pogosto spreminjajo svoje ime in točke.

Nadalje zaradi uporabe prostoživečih živali v cirkusih redno prihaja do nesreč, ki vključujejo krotilce živali, zaposlene v cirkusu in obiskovalce.

V zadnjih nekaj letih se pojavljajo vse večji pomisleki glede etičnosti in varnosti uporabe prostoživečih živali v cirkusih, zaradi česar je prišlo do sprememb zakonodaje v vrsti držav članic, od katerih jih je 18 že uvedlo popolno ali delno prepoved njihove uporabe.

Ali bo Komisija uporabila nove pristojnosti, ki jih je dobila z zakonom o zdravju živali, in prepovedala premike prostoživečih cirkuških živali v Uniji ter tako zagotovila, da bosta izpostavljenost tveganjem za javno zdravje in varnost ter tveganje nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami enotno zmanjšana v vseh državah članicah? In ali bo pomagala pri uveljavljanju nacionalnih prepovedi, ki jih je večina držav članic že sprejela?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov