Парламентарен въпрос - O-000016/2017Парламентарен въпрос
O-000016/2017

Международен ден на ромите

Въпрос с искане за устен отговор O-000016/2017
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Roberta Metsola, Pál Csáky, от името на групата PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, от името на групата S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2017/2614(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000016/2017
Внесени текстове :
O-000016/2017 (B8-0207/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

В своята резолюция от 15 април 2015 г. относно Международния ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през Втората световна война, Парламентът прие твърда позиция срещу антиромските настроения, като изрази дълбоката си загриженост за тяхното увеличаване в Европа и подчерта необходимостта от борба с тях на всяко равнище и с всички средства. Парламентът заяви, че признаването на Холокоста над ромите по време на Втората световна война и обявяването на специален европейски ден за възпоменание биха били значителна символична стъпка в борбата с антиромските настроения и допринасят за общото познаване на историята на ромите в Европа, и призова държавите членки да последват този пример.

1. Как гарантира Съветът, че борбата срещу антиромските настроения е интегрирана във всички политики на ЕС, свързани с приобщаването на ромите? Как Съветът наблюдава и оценява съответствието на националните политики и тези на ЕС с основните ценности на ЕС, със специален акцент върху правата на малцинствата и недопускането на дискриминация?

2. Може ли Съветът да докладва за постигнатия досега напредък и да предостави бъдещи препоръки за постигането на целите, определени в съобщението на Комисията „Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“ (COM(2011)0173)? От приемането на резолюцията на Парламента насам предприети ли са мерки за подобряване на интеграцията на ромите и за ефективна борба с антиромските настроения, вкл. в институционална среда, и ако да, то какви?

3. Какви допълнителни мерки са взети в Съвета за насърчаване и постигане на съгласие за обявяването на европейския възпоменателен ден на Холокоста над ромите?