Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000016/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000016/2017

International romadag

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000016/2017
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Roberta Metsola, Pál Csáky, for PPE-Gruppen
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, for S&D-Gruppen
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2017/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000016/2017
Indgivne tekster :
O-000016/2017 (B8-0207/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I sin beslutning af 15. april 2015 om "International romadag – romahad i Europa og EU's anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig" tog Parlamentet stærkt afstand fra romahad ved at udtrykke sin dybe bekymring over det voksende romahad i Europa og understrege, at det er nødvendigt at bekæmpe romahad på alle niveauer og med alle midler. Parlamentet anførte, at en anerkendelse af masseudryddelsen af romaer under Anden Verdenskrig og indførelsen af en særlig europæisk mindedag ville udgøre et vigtigt symbolsk skridt i bekæmpelsen af romahad og bidrage til et alment kendskab til romaernes historie i Europa, og opfordrede medlemsstaterne til at følge Parlamentet i dette spørgsmål.

1. Hvordan sikrer Rådet, at bekæmpelsen af romahad integreres i alle EU-politikker, der vedrører inklusion af romaer? Hvordan overvåger og vurderer Rådet, om EU-politikkerne og de nationale politikker er i overensstemmelse med EU's grundlæggende værdier, med særligt fokus på mindretalsrettigheder og ikkeforskelsbehandling?

2. Kan Rådet redegøre for, hvilke fremskridt der er gjort indtil videre, og komme med – og fremme – yderligere anbefalinger med henblik på opfyldelsen af de mål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173)? Hvilke skridt er der taget siden vedtagelsen af Parlamentets beslutning for at forbedre integrationen af romaer og for effektivt at bekæmpe romahad, herunder institutionaliseret romahad?

3. Hvilke yderligere skridt har man taget i Rådet for at fremme og nå til enighed om indførelsen af den europæiske mindedag for masseudryddelsen af romaer?