Parlamento klausimas - O-000016/2017Parlamento klausimas
O-000016/2017

Tarptautinė romų diena

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000016/2017
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Roberta Metsola, Pál Csáky, PPE frakcijos vardu
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, S&D frakcijos vardu
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, Verts/ALE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2017/2614(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000016/2017
Pateikti tekstai :
O-000016/2017 (B8-0207/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Savo 2015 m. balandžio 15 d. rezoliucijoje „Tarptautinė romų diena. Priešiškumas romams Europoje bei romų genocido Antrojo pasaulinio karo metu atminimo dienos pripažinimas ES“ Parlamentas tvirtai pasisakė prieš priešiškumą romams, išreiškė gilų susirūpinimą dėl šio reiškinio stiprėjimo Europoje ir pabrėžė, kad būtina kovoti su šiuo reiškiniu visais lygmenimis ir visomis priemonėmis. Parlamentas pareiškė, kad per Antrąjį pasaulinį karą įvykdyto romų genocido pripažinimas ir tam skirtos Europos atminimo dienos paskelbimas būtų svarbus simbolinis žingsnis kovojant su priešiškumu romams ir prisidėtų prie to, kad vis daugiau žmonių Europoje sužinotų apie romų istoriją, ir paragino valstybes nares sekti jo pavyzdžiu.

1. Kaip Taryba užtikrina, kad kova su priešiškumu romams būtų integruota į visas ES politikos priemones dėl romų įtraukties? Kaip Taryba stebi ir vertina, ar įgyvendinant ES politiką ir nacionalinę politiką paisoma pagrindinių ES vertybių, ypatingą dėmesį skiriant mažumų teisėms ir nediskriminavimo principui?

2. Ar Taryba gali pateikti ataskaitą apie iki šiol padarytą pažangą ir pateikti tolesnių rekomendacijų, kaip pasiekti tikslus, nustatytus Komisijos komunikate dėl ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano iki 2020 m. (COM(2011) 0173)? Kokių veiksmų buvo imtasi nuo Parlamento rezoliucijos priėmimo, siekiant pagerinti romų integraciją ir veiksmingai kovoti su priešiškumu romams, be kita ko, su instituciškai įtvirtintu priešiškumu romams?

3. Kokių tolesnių veiksmų ėmėsi Taryba, siekdama skatinti paskelbti Europos romų genocido atminimo dieną ir dėl to susitarti?