Parlementaire vraag - O-000016/2017Parlementaire vraag
O-000016/2017

Internationale Roma-dag

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000016/2017
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Roberta Metsola, Pál Csáky, namens de PPE-Fractie
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, namens de S&D-Fractie
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie

Procedure : 2017/2614(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000016/2017
Ingediende teksten :
O-000016/2017 (B8-0207/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In zijn resolutie van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma – zigeunerhaat in Europa en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op de Roma tijdens WO II, heeft het Parlement zich in krachtige bewoordingen uitgesproken tegen zigeunerhaat door uitdrukking te geven aan zijn grote bezorgdheid over de toename van zigeunerhaat in Europa, en beklemtoond dat zigeunerhaat op elk niveau en met alle mogelijke middelen moet worden bestreden. Het Parlement heeft aangegeven dat de erkenning van de genocide op de Roma tijdens WO II en de instelling van een speciale Europese herdenkingsdag een belangrijke symbolische stap zou zijn in de strijd tegen zigeunerhaat en zou bijdragen tot algemene kennis van de geschiedenis van de Roma in Europa, en heeft de lidstaten opgeroepen dit voorbeeld te volgen.

1. Hoe zorgt de Raad ervoor dat de strijd tegen zigeunerhaat onderdeel wordt gemaakt van alle EU-beleidsmaatregelen in verband met de integratie van de Roma? Hoe controleert en evalueert de Raad de conformiteit van Europese en nationale beleidsmaatregelen met de fundamentele waarden van de EU, in het bijzonder die met een specifieke focus op de rechten van minderheden en non-discriminatie?

2. Kan de Raad verslag uitbrengen over de vooruitgang tot nu toe, en nadere aanbevelingen formuleren voor het verwezenlijken van de doelstellingen in de mededeling van de Commissie over een EU-kader voor nationale strategieën voor de integratie van de Roma tegen 2020 (COM(2011)0173)? Welke stappen zijn sinds de goedkeuring van de resolutie van het Parlement gezet voor het verbeteren van de integratie van de Roma en om daadwerkelijk iets te doen aan zigeunerhaat, waaronder geïnstitutionaliseerde zigeunerhaat?

3. Welke nadere stappen zijn in de Raad genomen om tot overeenstemming te komen over de instelling van de Europese herdenkingsdag van de genocide op de Roma, en om dit idee te verwezenlijken?