Pytanie poselskie - O-000016/2017Pytanie poselskie
O-000016/2017

Międzynarodowy Dzień Romów

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000016/2017
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Roberta Metsola, Pál Csáky, w imieniu grupy PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, w imieniu grupy S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2017/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000016/2017
Teksty złożone :
O-000016/2017 (B8-0207/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W rezolucji z dnia 15 kwietnia 2015 r. zatytułowanej „Międzynarodowy Dzień Romów – wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej” Parlament zdecydowanie sprzeciwił się antycygańskości, wyrażając głębokie zaniepokojenie nasileniem się tego zjawiska w Europie, oraz podkreślając konieczność zwalczania antycygańskości na każdym szczeblu i wszelkimi środkami. Parlament stwierdził, że uznanie zagłady Romów podczas II wojny światowej i ustanowienie specjalnego europejskiego dnia pamięci stanowiłoby ważny symboliczny krok w walce z antycygańskością i przyczyniłoby się do szerzenia ogólnej wiedzy o historii Romów w Europie, a także wezwał państwa członkowskie do pójścia za jego przykładem.

1. W jaki sposób Rada dba o to, by walka z antycygańskością została uwzględniona we wszystkich strategiach politycznych UE dotyczących integracji Romów? W jaki sposób Rada monitoruje i ocenia zgodność unijnych i krajowych strategii politycznych z podstawowymi wartościami UE, przy zwróceniu szczególnej uwagi na prawa mniejszości i zasadę niedyskryminacji?

2. Czy Rada może przedstawić sprawozdanie z poczynionych dotąd postępów oraz wydać dodatkowe zalecenia w dążeniu do osiągnięcia celów wyznaczonych w komunikacie Komisji w sprawie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów do 2020 r. (COM(2011)0173)? Jakie działania zostały podjęte od czasu przyjęcia przez Parlament rezolucji w celu poprawy integracji Romów i skutecznego zwalczania antycygańskości, w tym antycygańskości zinstytucjonalizowanej?

3. Jakie dodatkowe działania podjęła Rada w celu wsparcia pomysłu ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów oraz przyjęcia ustaleń w tej kwestii?