Parlamentarno vprašanje - O-000016/2017Parlamentarno vprašanje
O-000016/2017

  Mednarodni dan Romov

  Vprašanje za ustni odgovor O-000016/2017
  za Svet
  Člen 128 poslovnika
  Roberta Metsola, Pál Csáky, v imenu skupine PPE
  Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, v imenu skupine S&D
  Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, v imenu skupine ALDE
  Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, v imenu skupine Verts/ALE
  Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, v imenu skupine GUE/NGL

  Postopek : 2017/2614(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000016/2017
  Predložena besedila :
  O-000016/2017 (B8-0207/2017)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  V svoji resoluciji z dne 15. aprila 2015 ob mednarodnem dnevu Romov – rasno sovraštvo do Romov v Evropi in priznanje, s strani EU, dneva spomina na genocid nad Romi med drugo svetovno vojno – je Parlament odločno nasprotoval proticiganstvu in izrazil globoko zaskrbljenost zaradi naraščanja tega pojava v Evropi, obenem pa poudaril, da se je treba na vseh ravneh in na vse možne načine boriti proti njemu. Parlament je navedel, da bi bila priznanje holokavsta nad Romi med drugo svetovno vojno in razglasitev evropskega dneva spomina pomemben simboličen korak naprej v boju zoper proticiganstvo ter bi prispevala k splošnemu poznavanju zgodovine Romov v Evropi, obenem pa pozval države članice, naj sledijo njegovemu zgledu.

  1. Kako Svet zagotavlja vključevanje boja zoper proticiganstvo v vse politike EU, ki so povezane z vključevanjem Romov? Kako Svet spremlja in ocenjuje skladnost politik EU in nacionalnih politik s temeljnimi vrednotami EU, s poudarkom zlasti na pravicah manjšin in nediskriminaciji?

  2. Ali lahko Svet poroča o dosedanjem napredku in pripravi priporočila za doseganje ciljev iz sporočila Komisije o okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 (COM(2011)0173)? Kaj je bilo od sprejetja resolucije Parlamenta storjeno za izboljšanje vključevanja Romov in učinkovit boj zoper proticiganstvo, tudi zoper institucionalizirano proticiganstvo?

  3. Katere ukrepe je Svet sprejel, da bi podprli in razglasili evropski dan spomina na žrtve holokavsta nad Romi?