Parlamentní otázka - O-000017/2017Parlamentní otázka
O-000017/2017

Mezinárodní den Romů

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000017/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Roberta Metsola, Pál Csáky, za skupinu PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, za skupinu S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, za skupinu ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, za skupinu Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, za skupinu GUE/NGL

Postup : 2017/2614(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000017/2017
Předložené texty :
O-000017/2017 (B8-0208/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

Ve svém usnesení ze dne 15. dubna 2015 u příležitosti Mezinárodního dne Romů
– anticiganismus v Evropě a vyhlášení dne památky obětí genocidy Romů za II. světové války Parlament zaujal pevný postoj proti anticiganismu tím, že vyjádřil hluboké znepokojení nad jeho vzestupem v Evropě a zdůraznil, že tento jev je třeba potírat na všech úrovních a všemi prostředky. Parlament uvedl, že uznání genocidy Romů za druhé světové války a vyhlášení Evropského dne památky romských obětí genocidy by bylo důležitým symbolickým krokem
v boji proti nenávisti vůči Romům a pomohlo by zvýšit obecné povědomí o historii Romů
v Evropě, a vyzval členské státy, aby následovaly jeho příkladu.

1. Co činí Komise pro to, aby bylo potírání anticiganismu obsaženo ve všech strategiích EU vztahujících se k začleňování Romů? Jakým způsobem Komise monitoruje
a vyhodnocuje, zda jsou unijní a vnitrostátní politiky v souladu se základními hodnotami EU, zejména pokud jde o práva menšin a rovné zacházení?

2. Může Komise sdělit, jakého pokroku bylo dosud dosaženo, a vydat další doporučení
k plnění cílů vytyčených ve sdělení Komise k rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 (KOM(2011)0173)? Jaké kroky byly učiněny poté, co Parlament přijal uvedené usnesení, s cílem zlepšit začleňování Romů a účinně potírat anticiganismus včetně jeho institucionalizované podoby?

3. Jaké další kroky Komise učinila v zájmu propagace Evropského dne památky romských obětí genocidy a dosažení dohody o jeho vyhlášení?