Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000017/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000017/2017

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000017/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Roberta Metsola, Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2017/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000017/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000017/2017 (B8-0208/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στο ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015, επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Ρομά, κατά της αθιγγανοφοβίας στην Ευρώπη και υπέρ της καθιέρωσης από την ΕΕ ημέρας μνήμης, της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε απερίφραστα κατά της αθιγγανοφοβίας, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την άνοδο της αθιγγανοφοβίας στην Ευρώπη και τόνισε ότι είναι ανάγκη να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό σε κάθε επίπεδο και με όλα τα μέσα. Το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η αναγνώριση του Ολοκαυτώματος των Ρομά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης θα αποτελέσουν σημαντικό συμβολικό βήμα στον αγώνα εναντίον της αθιγγανοφοβίας και θα συμβάλλουν στην εν γένει ευαισθητοποίηση όσον αφορά την Ιστορία των Ρομά στην Ευρώπη και απηύθυνε έκκληση στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

1. Με ποιο τρόπο διασφαλίζει η Επιτροπή ότι η καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας θα ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ για την κοινωνική ένταξη των Ρομά; Με ποιους τρόπους παρακολουθεί η Επιτροπή και αξιολογεί την συμμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και ιδίως με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και με την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων;

2. Θα μπορούσε άραγε η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και να διατυπώσει περαιτέρω συστάσεις για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην ανακοίνωσή της σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020 (COM(2011)0173); Από την έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου μέχρι σήμερα, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για μια βελτιωμένη κοινωνική ένταξη των Ρομά και για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας, συμπεριλαμβανομένης της θεσμικής;

3. Ποια περαιτέρω μέτρα έχουν ληφθεί για την προβολή της καθιέρωσης Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά;