Parlamendi esitatud küsimus - O-000017/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000017/2017

Rahvusvaheline romade päev

Suuliselt vastatav küsimus O-000017/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Roberta Metsola, Pál Csáky, fraktsiooni PPE nimel
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, fraktsiooni S&D nimel
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, fraktsiooni ALDE nimel
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2017/2614(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000017/2017
Esitatud tekstid :
O-000017/2017 (B8-0208/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Oma 15. aprilli 2015. aasta resolutsioonis rahvusvahelise romade päeva kohta, romavastasuse kohta Euroopas ja II maailmasõja ajal toimunud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamise kohta ELis mõistis Euroopa Parlament romavastasuse karmilt hukka, väljendades sügavat muret kasvava romavastasuse pärast Euroopas, ja rõhutas vajadust võidelda romavastasusega kõikidel tasanditel ja kõikide vahenditega. Parlament teatas, et II maailmasõja ajal toimunud romade holokausti tunnistamine ja sellele pühendatud Euroopa mälestuspäeva tähistamine oleks oluline sümboolne samm võitluses romade diskrimineerimise vastu ning aitaks kaasa üldisele teadlikkusele Euroopa romade ajaloost, ning kutsus liikmesriike üles oma eeskuju järgima.

1. Kuidas tagab komisjon, et võitlust romavastasuse vastu võetakse arvesse kõigis ELi poliitikavaldkondades, mis on seotud romade kaasamisega? Kuidas jälgib ja hindab komisjon ELi poliitika ja liikmesriikide poliitika kooskõla ELi põhiväärtustega, erilise tähelepanuga vähemuste õigustele ja mittediskrimineerimisele?

2. Kas komisjon võib teatada edusammudest ja esitada uusi soovitusi eesmärkide saavutamiseks, mis on sätestatud komisjoni teatises romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku kohta aastani 2020 (COM(2011)0173)? Missuguseid samme on pärast parlamendi resolutsiooni vastuvõtmist astutud, et parandada romade integreerimist ja võidelda tõhusalt romavastasuse, sealhulgas institutsionaliseeritud romavastasuse vastu?

3. Missuguseid meetmeid on veel võetud, et propageerida Euroopa romade holokausti mälestuspäeva väljakuulutamist?