Parlamentin kysymys - O-000017/2017Parlamentin kysymys
O-000017/2017

Kansainvälinen romanipäivä

Suullisesti vastattava kysymys O-000017/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Roberta Metsola, Pál Csáky, PPE-ryhmän puolesta
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, S&D-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2017/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000017/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000017/2017 (B8-0208/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Päätöslauselmassaan, jonka parlamentti antoi 15. huhtikuuta 2015 kansainvälisen romanipäivän johdosta mustalaisvastaisuudesta Euroopassa ja romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustamisesta EU:ssa, se otti voimakkaasti kantaa mustalaisvastaisuuteen toteamalla olevansa erittäin huolestunut mustalaisvastaisuuden lisääntymisestä Euroopassa ja painotti, että on tarpeen torjua mustalaisvastaisuutta kaikilla tasoilla ja keinoilla. Parlamentti totesi, että toisen maailmansodan aikana tapahtuneen romanien joukkotuhon tunnustaminen ja erityisen eurooppalaisen muistopäivän vakiinnuttaminen olisivat tärkeä symbolinen askel mustalaisvastaisuuden torjunnassa ja edistäisivät yleistä tietämystä romanien historiasta Euroopassa, ja kehotti jäsenvaltioita noudattamaan tätä esimerkkiä.

1. Miten komissio varmistaa, että mustalaisvastaisuuden torjunta sisällytetään osaksi kaikkea romanien osallistamiseen liittyvää EU:n toimintapolitiikkaa? Miten komissio seuraa ja arvioi sitä, että EU:n toimintapolitiikoissa ja kansallisissa toimintapolitiikoissa noudatetaan EU:n perusarvoja erityisesti vähemmistöjen oikeuksien ja syrjintäkiellon osalta?

2. Voiko komissio kertoa tähänastisesta edistymisestä ja esittää lisäsuosituksia sen tiedonannossa ”EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille” (COM(2011)0173) asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä toimia parlamentin päätöslauselman hyväksymisen jälkeen on toteutettu romanien integroinnin parantamiseksi ja mustalaisvastaisuuden, myös institutionalisoidun mustalaisvastaisuuden, torjumiseksi tehokkaaksi?

3. Mitä lisätoimia on toteutettu eurooppalaisen romanien joukkotuhon muistopäivän vakiinnuttamisen edistämiseksi?