Parlamentarno pitanje - O-000017/2017Parlamentarno pitanje
O-000017/2017

Međunarodni dan Roma

Pitanje za usmeni odgovor O-000017/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Roberta Metsola, Pál Csáky, u ime Kluba PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, u ime Kluba S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, u ime Kluba Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, u ime Kluba GUE/NGL

Postupak : 2017/2614(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000017/2017
Podneseni tekstovi :
O-000017/2017 (B8-0208/2017)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

U svojoj Rezoluciji od 15. travnja 2015. povodom Međunarodnog dana Roma – rasna netrpeljivost prema Romima u Europi i priznanje na razini EU-a dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu, Parlament se odlučno usprotivio netrpeljivosti prema Romima izrazivši duboku zabrinutost zbog jačanja netrpeljivosti prema Romima u Europi i naglasio potrebu za borbom protiv takve netrpeljivosti na svim razinama i svim sredstvima. Parlament je izjavio da bi priznavanje holokausta nad Romima tijekom Drugog svjetskog rata i proglašenje europskog dana posvećenog sjećanju na taj događaj bili važan simboličan korak naprijed u borbi protiv netrpeljivosti prema Romima i doprinijeli bi općem poznavanju povijesti Roma u Europi te poziva države članice da slijede njegov primjer.

1. Kako se Komisija brine za uključivanje borbe protiv netrpeljivosti prema Romima u sve politike EU-a koje se odnose na uključivanje Roma? Kako Komisija prati i procjenjuje usklađenost politika EU-a i nacionalnih politika s temeljnim vrijednostima EU-a, s posebnim naglaskom na pravima manjina i nediskriminaciji?

2. Može li Komisija izvijestiti o dosadašnjem napretku i dati daljnje preporuke za ostvarenje ciljeva iz svoje komunikacije o Okviru EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. (COM(2011)0173)? Koje su mjere poduzete od usvajanja rezolucije Parlamenta da bi se poboljšala integracija Roma i vodila učinkovita borba protiv netrpeljivosti prema Romima, uključujući institucionaliziranu netrpeljivost prema Romima?

3. Koji su daljnji koraci poduzeti da bi se promicalo proglašenje Europskog dana sjećanja na Rome u holokaustu?