Parlamenta jautājums - O-000017/2017Parlamenta jautājums
O-000017/2017

Starptautiskā Romu diena

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000017/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Roberta Metsola, Pál Csáky, PPE grupas vārdā
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, S&D grupas vārdā
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, ALDE grupas vārdā
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, Verts/ALE grupas vārdā
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2017/2614(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000017/2017
Iesniegtie teksti :
O-000017/2017 (B8-0208/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Parlaments savā 2015. gada 15. aprīļa rezolūcijā „Starptautiskā Romu diena — tā sauktais antičigānisms Eiropā un Otrā pasaules kara laikā pret romiem vērstā genocīda atceres dienas atzīšana ES līmenī” ieņēma stingru nostāju pret antičigānismu, paužot dziļas bažas par tā sauktā antičigānisma pieaugumu Eiropā un uzsverot, ka antičigānisms ir jāapkaro visos līmeņos un ar visiem līdzekļiem. Parlaments paziņoja, ka Otrā pasaules kara laikā īstenotā romu holokausta atzīšana un tam veltītas Eiropas atceres dienas noteikšana būtu nozīmīgs simbolisks solis cīņā pret antičigānismu un sekmētu vispārējās zināšanas par romu vēsturi Eiropā, tādēļ aicināja dalībvalstis sekot šai iniciatīvai.

1. Kā Komisija nodrošinās, ka cīņa pret antičigānismu tiek integrēta visās ES politikas jomās, kuras attiecas uz romu integrāciju? Kā Komisija uzrauga un novērtē ES politikas un dalībvalstu politikas atbilstību ES pamatvērtībām, īpašu uzmanību pievēršot minoritāšu tiesībām un nediskriminācijai?

2. Vai Komisija var sniegt ziņojumu par līdz šim paveikto un turpmākus ieteikumus, kā sasniegt mērķus, kas paredzēti Komisijas paziņojumā par ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam (COM(2011)0173)? Kādi pasākumi kopš minētās Eiropas Parlamenta rezolūcijas pieņemšanas ir veikti, lai uzlabotu romu integrāciju un efektīvi apkarotu antičigānismu, tostarp institucionālo antičigānismu?

3. Kādi turpmāki pasākumi ir veikti, lai sekmētu un vienotos par Eiropas romu holokausta upuru piemiņas dienas noteikšanu?