Întrebare parlamentară - O-000017/2017Întrebare parlamentară
O-000017/2017

Ziua internațională a romilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000017/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Roberta Metsola, Pál Csáky, în numele Grupului PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, în numele Grupului S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2017/2614(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000017/2017
Texte depuse :
O-000017/2017 (B8-0208/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

În Rezoluția sa din 15 aprilie 2015 referitoare la Ziua internațională a romilor - atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial, Parlamentul a adoptat o poziție fermă împotriva atitudinii discriminatorii față de romi, exprimându-și profunda îngrijorare legată de intensificarea unor astfel de atitudini în Europa, și a subliniat necesitatea de a combate atitudinile discriminatorii față de romi la toate nivelurile și prin toate mijloacele. Parlamentul a afirmat că recunoașterea genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial și instituirea unei Zile europene de comemorare a acestuia ar constitui o acțiune de un simbolism important pentru combaterea atitudinilor negative față de romi și ar contribui la cunoștințele generale despre istoria romilor în Europa și a invitat statele membre să îi urmeze exemplul.

1. Ce măsuri ia Comisia pentru a se asigura că lupta împotriva atitudinilor negative față de romi este integrată în toate politicile UE privind incluziunea romilor? Cum monitorizează și evaluează Comisia conformitatea politicilor UE și a politicilor naționale cu valorile fundamentale ale UE, în special respectarea drepturilor minorităților și nediscriminarea?

2. Poate Comisia să prezinte un raport privind progresele înregistrate până în prezent și să ofere recomandări suplimentare pentru realizarea obiectivelor stabilite în comunicarea sa privind un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 (COM(2011)0173)? De la adoptarea rezoluției Parlamentului, ce măsuri au fost luate pentru a îmbunătăți integrarea romilor și pentru a combate în mod eficace atitudinile discriminatorii față de romi, inclusiv atitudinile negative instituționalizate față de romi?

3. Ce măsuri suplimentare a fost luate pentru a promova Ziua europeană de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial?