Parlamentná otázka - O-000017/2017Parlamentná otázka
O-000017/2017

Medzinárodný deň Rómov

Otázka na ústne zodpovedanie O-000017/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Roberta Metsola, Pál Csáky, v mene skupiny PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, v mene skupiny S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2017/2614(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000017/2017
Predkladané texty :
O-000017/2017 (B8-0208/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Parlament vo svojom uznesení z 15. apríla 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny prijal rozhodné stanovisko proti odporu voči Rómom tým, že vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s nárastom odporu voči Rómom v Európe a zdôraznil potrebu bojovať proti odporu voči Rómom na každej úrovni a všetkými prostriedkami. Parlament uviedol, že uznanie holokaustu Rómov počas druhej svetovej vojny a vyhlásenie osobitného európskeho pamätného dňa by bolo dôležitým symbolickým krokom v boji proti odporu voči Rómov a prispelo by k všeobecným znalostiam o dejinách Rómov v Európe a vyzval členské štáty, aby tento príklad nasledovali.

1. Ako Komisia zabezpečuje, aby bol boj proti odporu voči Rómom plne začlenený do všetkých politík EÚ súvisiacich so začleňovaním Rómov? Ako Komisia monitoruje a posudzuje súlad politík EÚ a vnútroštátnych politík so základnými hodnotami EÚ s osobitným zameraním na práva menšín a nediskrimináciu?

2. Môže Komisia informovať o dosiahnutom pokroku a poskytnúť ďalšie odporúčania na dosiahnutie cieľov stanovených vo svojom oznámení o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173)? Aké kroky sa od prijatia uznesenia Európskeho parlamentu podnikajú na zlepšenie integrácie Rómov a na účinný boj proti protirómskemu zmýšľaniu vrátane inštitucionalizovaného odporu voči Rómom?

3. Aké ďalšie kroky sa podnikajú na podporu vyhlásenia Európskeho dňa pamiatky rómskych obetí holokaustu?