Förfarande : 2017/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000017/2017

Ingivna texter :

O-000017/2017 (B8-0208/2017)

Debatter :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 194kWORD 18k
8 mars 2017
O-000017/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000017/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Roberta Metsola, Pál Csáky, för PPE-gruppen
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, för S&D-gruppen
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, för GUE/NGL-gruppen

 Angående: Romernas internationella dag
 Svar i kammaren 

I sin resolution av den 15 april 2015 om romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget – tog parlamentet kraftfullt ställning mot antiziganism genom att uttrycka sin djupa oro över den framväxande antiziganismen i Europa och understryka behovet att bekämpa antiziganism på alla nivåer och med alla medel. Parlamentet fastslog att ett erkännande av folkmordet på romerna under andra världskriget och ett införande av en särskild europeisk minnesdag skulle utgöra ett viktigt symboliskt steg i kampen mot antiziganism samt bidra till ökade allmänna kunskaper om romernas historia i Europa, och medlemsstaterna uppmanades att följa efter.

1. Vad gör kommissionen för att se till att kampen mot antiziganism införlivas i all EU-politik som rör inkludering av romer? Vad gör kommissionen för att övervaka och bedöma att EU:s politik och nationell politik överensstämmer med EU:s grundläggande värden, med särskilt avseende på minoriteters rättigheter och icke-diskriminering?

2. Kan kommissionen rapportera om de framsteg som hittills har gjorts och ge ytterligare rekommendationer för uppnåendet av de mål som anges i dess meddelande En EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020 (COM(2011)0173)? Vilka steg har tagits för att förbättra integreringen av romer och med framgång bekämpa antiziganism, inbegripet institutionaliserad antiziganism, efter antagandet av parlamentets resolution?

3. Vilka ytterligare steg har tagits för att främja införandet av Europeiska minnesdagen med anledning av förintelsen av romer?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy