Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 16k
13. marts 2017
O-000018/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000018/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Om: Beskatning af havne

Kommissionen sendte i juli 2013 et spørgeskema til alle medlemsstaterne om havnesystemer og deres beskatning med henblik på at skabe klarhed over havnenes situation på baggrund af EU-reglerne om statsstøtte. Siden da har Kommissionen på grundlag af spørgeskemaet indledt formelle procedurer vedrørende fritagelse for selskabsskat for havne i tre medlemsstater (Nederlandene, Frankrig og Belgien). Kommissionen mener, at denne skattefritagelse udgør statsstøtte og dermed forvrider konkurrencen.

De europæiske havne er imidlertid ikke socioøkonomiske aktører som alle andre. Havnemyndighederne kan undertiden gennemføre offentlige missioner såsom politioperationer til søs eller sikre alle transportoperatører behørig adgang (navnlig opmudring). De deltager desuden i den økonomiske og sociale udvikling af de territorier, som de varetager. Som søjler for det europæiske transportkort er de adgangspunkter og afgørende intermodale knudepunkter, og de spiller ligeledes en afgørende rolle med hensyn til leveringen af varer og energi i et land som helhed. Denne retlige usikkerhed og det forhold, at hver stat har sin egen tilgang, indebærer i sidste ende, at investeringsperspektiver bliver meget mere komplicerede for havnene og de lokale myndigheder, der støtter dem.

Kan Kommissionen på baggrund af ovenstående:

– være mere gennemsigtig om resultaterne af det spørgeskema, der blev sendt til medlemsstaterne i juli 2013?

– give tilsagn om i sin tilgang at indarbejde havnenes karakteristika og positive eksternaliteter som beskrevet ovenfor?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik