Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 17k
13. märts 2017
O-000018/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000018/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Teema: Sadamate maksustamine

Komisjon saatis 2013. aasta juulis liikmesriikidele küsimustiku sadamasüsteemide ja nende maksustamise kohta, et selgitada sadamate olukorda ELi riigiabi normide valguses. Sellest ajast peale on komisjon alustanud küsimustiku põhjal ametlikku menetlust seoses kolme liikmesriigi (Madalmaad, Prantsusmaa ja Belgia) sadamate äriühingu tulumaksust vabastamisega. Komisjon on seisukohal, et maksuvabastust võib pidada riigiabiks, mis moonutab konkurentsi.

Euroopa sadamad ei ole siiski teistega sarnased sotsiaal-majanduslikud üksused. Sadamavaldajad võivad vahel täita avaliku sektori ülesandeid, nagu veeteede politseioperatsioonid või kõigile transpordiettevõtjatele (eriti süvendustöödeks) nõuetekohase juurdepääsu tagamine. Samuti osalevad sadamavaldajad teenindatavate alade majanduslikus ja sotsiaalses arengus. Euroopa transpordimaastiku kandva jõuna toimivad nad juurdepääsupunktide ja oluliste ühendveo transpordisõlmedena ning täidavad otsustavat rolli kogu riigi kaupade ja energiaga varustamisel. Lõppkokkuvõttes muudab õiguslik ebakindlus ja riigiti erinev lähenemisviis sadamate ja neid toetavate kohalike omavalitsuste jaoks investeerimisväljavaated palju keerulisemaks.

Seda arvesse võttes palume komisjonil vastata järgmistele küsimustele.

– Kas komisjon võiks olla 2013. aasta juulis liikmesriikidele saadetud küsimustiku tulemuste osas läbipaistvam?

– Kas komisjon kavatseb võtta oma lähenemisviisis arvesse eespool kirjeldatud sadamate eripära ja positiivset välismõju?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika