Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 16k
2017. gada 13. marts
O-000018/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000018/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Temats: Ostu aplikšana ar nodokļiem

Komisija 2013. gada jūlijā Komisija visām dalībvalstīm nosūtīja aptaujas lapu par ostu sistēmām un to aplikšanu ar nodokļiem, lai precizētu situāciju par ostām, ņemot vērā ES noteikumus par valsts atbalstu. Kopš tā laika, pamatojoties uz minēto aptaujas lapu, Komisija ir sākusi oficiālas procedūras attiecībā uz izņēmumiem no uzņēmumu nodokļa attiecībā uz trīs dalībvalstu ostām (Nīderlandes, Francijas un Beļģijas). Komisija uzskata, ka šie atbrīvojumi no nodokļiem ir kvalificējami kā valsts atbalsts, kas tādējādi kropļo konkurenci.

Tomēr Eiropas ostas nav sociāli ekonomiski subjekti, kas būtu tādi paši kā visi citi. Ostu iestādes dažkārt var pildīt tādas publiskas funkcijas kā ūdensceļu policijas operācijas vai pienācīgas piekļuves visiem transporta uzņēmumiem (jo īpaši bagarēšanas uzņēmumiem) nodrošināšana. Tās papildus tam piedalās to teritoriju ekonomiskajām un sociālajā attīstībā, kuras tās apkalpo. Tā kā tās ir Eiropas transporta kartes balsti, tās ir uzskatāmas par būtiskiem intermodāliem mezgliem un tām ir izšķiroša loma visas valsts apgādē ar precēm un enerģiju. Visbeidzot, šī tiesiskā nestabilitāte un individuāla pieeja katrai valstij ieguldījumu izredzes padara daudz sarežģītākas attiecībā uz ostām un vietējām pašvaldībām, kas tās atbalsta.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vai Komisija

– var būt pārredzamāka par tās aptaujas rezultātiem, kuru tā veica 2013. gada jūlijā dalībvalstīm nosūtot aptaujas lapas;

– apņemas savā pieejā iekļaut iepriekš īsumā izklāstītos ostu raksturlielumus un pozitīvos ārējos faktorus?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika