Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 16k
13. marca 2017
O-000018/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000018/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Vec: Zdaňovanie prístavov

V júli 2013 poslala Komisia všetkým členským štátom dotazník týkajúci sa prístavných systémov a ich zdaňovania s cieľom objasniť situáciu v prístavoch s ohľadom na predpisy EÚ o štátnej pomoci. Komisia potom na základe tohto dotazníka začala formálne postupy v súvislosti s oslobodením od dane z príjmov právnických osôb pre prístavy v troch členských štátoch (v Holandsku, vo Francúzsku a v Belgicku). Komisia sa domnieva, že takéto oslobodenie od dane predstavuje štátnu pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž.

Európske prístavy však nie sú sociálno-hospodárske subjekty ako ostatné. Prístavné orgány môžu niekedy vykonávať verejné misie, ako operácie riečnej polície alebo zaručenie riadneho prístupu pre všetkých prepravcov (najmä bagrovanie pod vodou (dredž)). Prispievajú aj k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju oblastí, ktorým slúžia. Ako piliere európskej dopravnej mapy sú prístupovými miestami a dôležitými intermodálnymi uzlami a zohrávajú tiež rozhodujúcu úlohu v zásobovaní celej krajiny tovarom a energiou. Táto právna nestabilita a rozdielny prístup v jednotlivých štátoch v konečnom dôsledku veľmi komplikujú perspektívy investícií pre prístavy a miestne orgány, ktoré ich podporujú.

Môže Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti:

– transparentnejšie informovať o výsledkoch dotazníka, ktorý členským štátom poslala v júli 2013?

– prisľúbiť, že do svojho prístupu začlení uvedené charakteristiky a pozitívne vonkajšie efekty prístavov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia