Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 16k
13 mars 2017
O-000018/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000018/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Angående: Beskattning av hamnar

I juli 2013 skickade kommissionen en enkät till alla medlemsstater om hamnsystem och deras beskattning i syfte att förtydliga situationen med hamnar mot bakgrund av EU:s regler för statligt stöd. På grundval av enkäten har kommissionen sedan dess inlett formella förfaranden avseende undantaget från bolagsskatt för hamnar i tre medlemsstater (Nederländerna, Frankrike och Belgien). Kommissionen anser att detta skatteundantag utgör statligt stöd, vilket snedvrider konkurrensen.

De europeiska hamnarna är emellertid inte vilka socioekonomiska aktörer som helst. Hamnmyndigheter får ibland utföra offentliga uppdrag såsom polisuppdrag till sjöss eller garantera en korrekt tillgång för alla transportörer (särskilt muddring). De deltar också i den ekonomiska och sociala utvecklingen av de territorier som de tjänar. Som pelare för den europeiska transportkartan är de tillträdespunkter och betydande intermodala knutpunkter, och de spelar också en avgörande roll för tillhandahållandet av varor och energi för ett land som helhet. Denna rättsliga instabilitet och det faktum att varje medlemsstat har sina egna metoder innebär slutligen att läget avseende investeringar blir mycket mer komplicerat för hamnarna och de lokala myndigheter som stöder dem.

Kan kommissionen, mot bakgrund av ovanstående

– vara mer öppen avseende resultatet av den enkät som skickades till medlemsstaterna i juli 2013?

– åta sig att i sitt tillvägagångssätt införliva de särdrag och positiva externa effekter av hamnar som anges ovan?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy