Парламентарен въпрос - O-000020/2017Парламентарен въпрос
O-000020/2017

Европейски корпус за солидарност

Въпрос с искане за устен отговор O-000020/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Petra Kammerevert, от името на Комисия по култура и образование

Процедура : 2017/2629(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000020/2017
Внесени текстове :
O-000020/2017 (B8-0210/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

В съответствие с намерението на председателя Юнкер да създаде повече възможности за младите хора, на 7-ми декември Комисията прие съобщение COM(2016)0942 и обяви създаването на Европейски корпус за солидарност.

Въпреки че във връзка с това подкрепя създаването на нови възможности за младите хора, комисията по култура и образование (комисията CULT) счита, че е необходимо да бъдат допълнително пояснени и разгледани по подходящ начин редица важни въпроси, свързани с формата, функционирането, финансирането, икономическата ефективност и дългосрочната ефективност на Европейския корпус за солидарност, като се има по-специално предвид фактът, че Комисията вече е започнала изпълнението на първата фаза на Европейския корпус за солидарност (тоест през 2017 г., а може би и след това), като разчита единствено на финансовата подкрепа от съществуващите програми и политики на ЕС (например Еразъм+, Европа за гражданите, Life+, европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата за здравеопазването, фонд „Убежище, миграция и интеграция“).

В този контекст и с оглед на предстоящото законодателно предложение, Комисията се приканва да отговори на следните въпроси:

1. Европейският корпус за солидарност не следва да замени съществуващите успешни инициативи, а по-скоро да се уповава на тях, да ги укрепва и допълва. Как Европейският корпус за солидарност би могъл допълнително да укрепи Европейската доброволческа служба (ЕДС) и как тези две инициативи ще съществуват едновременно и ще се допълват една друга в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, като се избегне ненужно припокриване? Как ще бъдат ангажирани в този процес организациите, които понастоящем участват в ЕДС?

2. Чрез кои съществуващи програми и фондове на ЕС ще бъде изпълнен Европейският корпус за солидарност в своята начална фаза и какви биха били бюджетните последици за тези програми? Какви са намеренията на Комисията относно краткосрочната, средносрочната и дългосрочната финансова устойчивост на Европейския корпус за солидарност? Какви бюджетни ресурси възнамерява да използва Комисията, за да подкрепи финансово дългосрочното функциониране на Европейския корпус за солидарност?

3. Финансирането на ЕС за младежката заетост следва да се използва преди всичко за подкрепа на устойчиви възможности за дългосрочна заетост. Как ще гарантира Комисията например, че доброволческата дейност не се използва системно за заместване на платения труд на пълно или непълно работно време? Комисията ще предостави ли механизъм за наблюдение и оценка на Европейския корпус за солидарност, за да бъдат гарантирани неговото правилно изпълнение, качеството на назначаванията му и устойчивостта на неговите резултати?