Parlamentní otázka - O-000020/2017Parlamentní otázka
O-000020/2017

Evropský sbor solidarity

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000020/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Petra Kammerevert, za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Postup : 2017/2629(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000020/2017
Předložené texty :
O-000020/2017 (B8-0210/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

V souladu se záměrem předsedy Junckera vytvářet více příležitostí pro mladé lidi přijala Komise dne 7. prosince 2016 sdělení (COM(2016)0942), v němž oznámila zřízení Evropského sboru solidarity (ESS).

Výbor CULT podporuje snahy o to, aby vznikalo více příležitostí pro mladé lidi. Přesto je přesvědčen, že dosud zbývá vyjasnit velké množství zásadních otázek týkajících se formátu, fungování, financování, nákladové účinnosti a dlouhodobé udržitelnosti ESS a tyto otázky také patřičně řešit. To je důležité zejména proto, že Komise již začala provádět úvodní fázi ESS (která bude probíhat v r. 2017 a možná i v následujících letech), přičemž využívá výhradně finančních prostředků ze stávajících programů a politik EU, jako je například Erasmus+, Evropa pro občany, Life+, evropské strukturální a investiční fondy, program činnosti Unie v oblasti zdraví a Azylový, migrační a integrační fond.

Vzhledem k těmto skutečnostem a k chystanému legislativnímu návrhu žádám Komisi o odpověď na následující otázky:

1. ESS by neměl stávající úspěšné iniciativy nahrazovat, nýbrž naopak využívat, posilovat a doplňovat. Jak by mohl ESS dále posílit Evropskou dobrovolnou službu a jak bude zajištěno, aby tyto iniciativy mohly v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu fungovat vedle sebe a vzájemně se doplňovat, aniž by docházelo ke zbytečnému překrývání jejich činnosti? Jak budou do tohoto procesu zapojeny organizace, které se v současné době podílejí na Evropské dobrovolné službě?

2. Které ze stávajících programů a fondů EU budou využity k realizaci počáteční fáze ESS a jaké to bude mít dopady na rozpočet těchto programů? Jaké má Komise úmysly, pokud jde o krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou finanční udržitelnost ESS? Jaké rozpočtové zdroje hodlá Komise využívat k dlouhodobému financování činnosti ESS?

3. Fondy EU určené na zaměstnanost mládeže by měly být využívány primárně k podpoře udržitelných, dlouhodobých pracovních příležitostí. Jak hodlá Komise zajistit například to, aby dobrovolná činnost nebyla systematicky využívána jako náhrada za placenou práci, ať už na plný či částečný úvazek? Bude Komise uplatňovat mechanismus monitorování a hodnocení ESS, aby bylo zajištěno jeho řádné provádění, zařazení uchazečů probíhalo kvalitně a výsledky byly dlouhodobě udržitelné?