Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000020/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000020/2017

Det europæiske solidaritetskorps

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000020/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Petra Kammerevert, for Kultur- og Uddannelsesudvalget

Procedure : 2017/2629(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000020/2017
Indgivne tekster :
O-000020/2017 (B8-0210/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I overensstemmelse med Kommissionens formand Jean-Claude Junckers hensigt om at skabe flere muligheder for unge vedtog Kommissionen den 7. december 2016 en meddelelse (COM(2016)0942) om oprettelse af et europæisk solidaritetskorps.

Selv om CULT-udvalget går ind for at skabe nye muligheder af denne slags for unge, mener det, at der er en række vigtige spørgsmål vedrørende det europæiske solidaritetskorps' format, funktionsmåde, finansiering, omkostningseffektivitet og langsigtede bæredygtighed, der kræver yderligere afklaring og bør behandles på behørig måde. Det skyldes især, at Kommissionen allerede er begyndt at gennemføre den indledende fase for det europæiske solidaritetskorps (dvs. 2017 og måske længere) uden at råde over anden finansiel støtte end den, der hidrører fra eksisterende EU-programmer og -politikker såsom Erasmus+, Europa for borgerne, Life+, de europæiske struktur- og investeringsfonde, EU's sundhedsprogram, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden.

På baggrund af dette og i betragtning af det kommende lovgivningsmæssige forslag bedes Kommissionen besvare følgende:

1. Det europæiske solidaritetskorps bør ikke erstatte eksisterende vellykkede initiativer, men snarere anvende, styrke og supplere dem. Hvordan kan det europæiske solidaritetskorps yderligere styrke den europæiske volontørtjeneste, og hvordan kan disse to initiativer eksistere sammen og supplere hinanden på kort, mellemlang og lang sigt, således at unødvendig overlapning undgås? Hvordan vil de organisationer, der i øjeblikket er involveret i den europæiske volontørtjeneste, blive inddraget i denne proces?

2. Ved hjælp af hvilke eksisterende EU-programmer og -fonde vil det europæiske solidaritetskorps blive gennemført i sin indledende fase, og hvad vil de budgetmæssige konsekvenser for disse programmer blive? Hvad er Kommissionens planer med hensyn til det europæiske solidaritetskorps' finansielle bæredygtighed på kort, mellemlang og lang sigt? Hvilke budgetmæssige ressourcer agter Kommissionen at bruge til at støtte det europæiske solidaritetskorps' virke økonomisk på lang sigt?

3. EU-finansieringen til beskæftigelse af unge bør først og fremmest bruges til at støtte bæredygtige langsigtede beskæftigelsesmuligheder. Hvordan vil Kommissionen f.eks. sikre, at frivilligt arbejde ikke systematisk bruges til at erstatte betalt arbejde, hvad enten det drejer sig og fuldtids- eller deltidsarbejde? Vil Kommissionen tilvejebringe en kontrol- og evalueringsmekanisme for det europæiske solidaritetskorps med henblik på at sikre korrekt gennemførelse, arbejdets kvalitet og resultaternes bæredygtighed?