Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000020/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000020/2017

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000020/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Διαδικασία : 2017/2629(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000020/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000020/2017 (B8-0210/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Σύμφωνα με την πρόθεση του Προέδρου Juncker να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για νεαρά άτομα, στις 7 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση (COM(2016)0942) όπου ανήγγειλε τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC).

Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζει τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης για νεαρά άτομα, η Επιτροπή CULT πιστεύει ότι ένας αριθμός σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη μορφή, τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ESC απαιτούν περαιτέρω διευκρινίσεις και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, ιδίως επειδή η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει την υλοποίηση της αρχικής φάσεως του ESC (δηλαδή για το 2017 και ίσως πέραν αυτού), βασιζόμενη αποκλειστικά σε χρηματοδοτική ενίσχυση από υφιστάμενα προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ όπως το Erasmus+· η Ευρώπη για τους Πολίτες (Eurοpe fοr Citizens), το Life+· τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία· το πρόγραμμα EU Health (πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία)· το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Με βάση τα ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την προσεχή νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα:

1. Το ECS δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει υφιστάμενες, επιτυχείς πρωτοβουλίες, αλλά μάλλον να χρησιμοποιήσει, να ενισχύσει και να συμπληρώσει αυτές. Με ποιο τρόπο είναι δυνατό το ESC να ενισχύσει περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) και πώς οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα συνυπάρξουν και θα συμπληρώσουν η μία την άλλη σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό άχρηστες επικαλύψεις; Με ποιο τρόπο θα εμπλακούν οι οργανώσεις που επί του παρόντος συμμετέχουν στην EVS στην εν λόγω διαδικασία;

2. Μέσω ποιων υφιστάμενων προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, θα υλοποιηθεί το ESC στην αρχική του φάση και ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα εν λόγω προγράμματα; Ποιες είναι οι προθέσεις της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική βιωσιμότητα του ESC; Ποιους δημοσιονομικούς πόρους προτίθεται να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για να ενισχύσει χρηματοδοτικά την μακροπρόθεσμη λειτουργία του ESC;

3. Η χρηματοδότηση της ΕΕ για νεαρά άτομα θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για να υποστηρίξει βιώσιμες μακροπρόθεσμες ευκαιρίες απασχόλησης. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει, για παράδειγμα, ότι ο εθελοντισμός δεν θα χρησιμοποιείται συστηματικά για να αντικαταστήσει πληρωμένη εργασία, είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση; Προτίθεται η Επιτροπή να παράσχει έναν μηχανισμό ελέγχου και αξιολόγησης για τον ESC, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωστή υλοποίησή του, την ποιότητα των τοποθετήσεών του και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του;